Nylig framkom det at det samlede vedlikeholdsetterslepet på landets fylkesveger er på 62 mrd.kr. I Hedmark og Oppland er etterslepet på fylkesvegnettet beregnet til over 4,4 mrd.kr, noe som har bygd seg opp over mange tiår. Fylkesvegbudsjettet ble tidligere ofte salderingspost når store underskudd måtte dekkes inn. Typisk er også at mange av fylkesvegene opprinnelig er lettvint anlagt og langs traseer med utfordrende grunnforhold. Senere års krevende værforhold har heller ikke gjort situasjonen enklere.

Nå er imidlertid mye gjort for å ta igjen tidligere forsømmelser. I Hedmark har det vært en formidabel økning i fylkesveginvesteringene de siste 12 år, fra rundt 25–30 mill.kr pr. år til dagens rundt 400 mill.kr! Grusvegandelen er nå under 22 %, men dessverre er en høy andel av vegene med fast dekke også i dårlig tilstand på grunn av mangelfullt underlag.

Driftsmidler har også blitt vesentlig trappet opp, slik at kvaliteten på veglegemet i størst mulig grad opprettholdes. Driftstiltak kan være alt fra godt vintervedlikehold, rensking av grøfter og stikkrenner til riktig profilering av vegbanen. Fylkesveger bør driftes gjennom kostnadseffektive løsninger. Noen steder kan det være aktuelt å vurdere driftssamarbeid med kommunene for å få utført vegarbeidet mer rasjonelt. Viktig er det også at vegområdene som legges ut på anbud har en høvelig størrelse som gir mulighet for deltakelse fra lokale entreprenører.

Handlingsplan for fylkesveger vil bli utarbeidet i kommende periode etter innspill fra kommunene. Kommunenes egne prioriteringer av fylkesvegstrekninger, gang- og sykkelveger og andre tiltak vil bli tillagt stor vekt. Men det er vårt ansvar som fylkespolitikere å vedta den endelige planen og ikke minst få tiltakene finansiert i budsjett og økonomiplan. Prioriteringene i Handlingsplan for fylkesveger bør gjenspeile en god avveining mellom geografi, ulike typer tiltak og ikke minst styrking av vegstrekninger hvor trafikkmengden og ulykkesbelastningen er stor.

Senterpartiet i Innlandet går derfor til valg på å øke de årlige midlene til drift og vedlikehold av fylkesveger i Innlandet fra dagens 1,2 mrd.kr opp til 1,8 mrd.kr pr. år fram mot 2022! Dette er et nivå vi anser som nødvendig for blant annet å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, samt å holde et forsvarlig ambisjonsnivå på etablering av nye gang- og sykkelveger. Å prioritere framkommelighet og trafikksikkerhetstiltak har store samfunnsmessige gevinster, både for fellesskapets ressurser, næringsliv, klima/miljø og ikke minst for innbyggere og bosetting i vårt store fylke. Det er ellers et overordnet mål å få flere biltrafikanter over til å gå, sykle eller til å reise kollektivt der det ligger til rette for det, samt god ladeinfrastruktur som kan serve den stadig økende andelen av elbiler. For øvrig håper vi på stortingsvedtak som kan fjerne bompengeinnkreving på sidevegene! Godt valg!

Mari Gjestvang, Ringsaker, 5.-kandidat Sp, Innlandet