Først fikk eieren avslag på søknaden om å dele fra hytta og uthuset og 0,6 mål tomt fra setereiendommen på Jønnhalt på Venabygdsfjellet. Da klagen ble behandlet skiftet flertallet i utvalget for miljø, utmark og landbruk mening, og søkeren fikk ja.

Siden søknaden også må behandles etter plan- og bygningsloven, er saken sendt ut på høring. Innspillene som er kommet inn spriker i ulike retninger.

Villreinutvalget i Rondane sør har ingen innvendinger. I en kort uttalelse skriver utvalget at de ikke tror den omsøkte fradelingen og dispensasjonen vil føre til økt forstyrrelse av villreinen i området.

Sekretariatet for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten er av samme oppfatning. Siden hytta allerede leies ut, og det er flere andre hytter i området, er de lite sannsynlig at den reelle bruken blir endret, heter det i saksutredningen. Da styret behandlet saken kom imidlertid leder Jørund Båtstad fra Sel med et alternativt forslag til vedtak, der det vises til retningslinjene i regionalplanene for Rondane – Sølnkletten om at setrer og utmarksbebyggelse generelt ikke bør fradeles til fritidsformål. Forslaget ble vedtatt med to mot én stemme. Laila Bårdsløkken, som representerer Ringebu kommune i nemnda, stemte imot.

Også Fylkesmannen i Innlandet har uttalt seg. Her er de også opptatt av de prinsipielle sidene ved saken. Fylkesmannen mener at hytta bør følge landbrukseiendommen, og at det er uheldig å opprette en ny fritidseiendom innenfor et seterområde i aktiv drift. Siden hytta allerede blir brukt til utleie kan det diskuteres som delingen fører til «ny» fritidsbebyggelse og om den reelle bruken av hytta vil bli vesentlig større, men den KAN bli det, påpeker Fylkesmannen. Etter en samlet vurdering fraråder Fylkesmannen fradeling.

Eier og søker Reidar Magne Nystuen har blant annet argumentert med at det aktuelle bygget er registrert som fritidsbygg i matrikkelen. Hytta ble satt opp på 1970-tallet av en slektning til daværende eier av setra.

Administrasjonen i Ringebu kommune mener fordelene ved å gi dispensasjon er større en ulempen og hadde før høringsrunden innstilt på en positiv behandling av søknaden.

Får ikke skille ut hytte fra seter: – I strid med de faktiske forhold, mener advokat