I kjølvannet av strømpris krisa i vinter tar flere til orde for såkalt skånsom utbygging i enkelte verna vassdrag. Lillehammer Venstre er ingen tilhenger av å revurdere vernestatus i verna vassdrag nå. NVE har uttalt at det er lite kraft å hente i verna vassdrag, uten å gå inn med såpass store utbygginger at det går utover verneverdiene. "Skånsom utbygging" er også en svært relativ sak. Noen vil si 10 % vintervannføring er en skånsom utbygging, andre at det knapt skal synes. Andre tiltak enn utbygging i verna vassdrag må prøves først:

  1. Oppvarming må skje med jordvarme eller bioenergi der det er mulig, ikke strøm. Elektrisk strøm er en ren energibærer som først og fremst bør brukes der det ikke finnes alternative bærekraftige energikilder. Fjernvarme, flis, pellets og ved er gode alternative energikilder for oppvarming.
  2. ENØK tiltak. I Norge har vi fortsatt mye å gå på. Reglene for tilskudd til isolasjon av bygningskropp og balanserte ventilasjonsanlegg kan gjøres mer fleksible.
  3. Nye tariffer for strøm. Disse er - forståelig nok - satt på vent. Selve konseptet med prising som gir bedre fordeling av strømforbruket over døgnet, bør vi likevel hilse velkommen.
  4. Vurdere å skille på strømabonnement i boliger og fritidshusvær også etter 2022.
  5. Både av hensyn til egen forsyningssikkerhet og muligheten for å eksportere strøm om vinteren, bør vi vurdere å sette krav til fyllingsgrad i vannmagasinene.
  6. Overgang til alternative energi- og strømkilder i næringsbygg der det er mulig. Et eksempel er gartnerier, der bioenergi (f.eks. flis) og solenergi langt på vei kan erstatte strøm. En slik overgang krever investeringer og gjerne offentlig støtte.

Lillehammer Venstre mener vi har mange muligheter for å gjennomføre det grønne skiftet og samtidig stabilisere strømmarkedet, uten å gå løs på verna vassdrag. I vårt eget distrikt gjelder det vassdrag som Etna, Espedalsvatnet/Breisjøen, Gausa og Sjoa. Venstre vil stå opp for de verna vassdragene våre. Vi trenger mer natur i Norge, ikke mindre. Noen ganger skal naturen få lov til å vinne – ikke bare for et lite øyeblikk, men for alltid.

Terje Kongsrud og Johan Enger, Lillehammer Venstre