Staten er frifunnet for økonomisk ansvar men må selv bære saksomkostningene i saken.

Dyrud-familien anla et sivilt søksmål mot Staten der de hevdet å ha tapt store verdier etter at Gerd Thordis Dyrud var satt under et ti måneder langt vergemål i 2015. Erstatningskravet som ble fremmet i Sør-Gudbrandsdal tingrett var på totalt 1.244.000 kroner.

Advokat Liv Krukhoug førte saken for Dyrud-familien. Sør-Gudbrandsdal tingrett behandlet saken over tre dager i januar. Onsdag falt dommen.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning og skal nå bruke tid på å lese saken grundig før avgjør hva vi skal gjøre videre. Utover det har jeg ingen kommentar nå, sier Liv Krukhoug.

Per Jarle Dyruds sier til GD at han er skuffet og at han vil la det synke inn og lese dommen.

– Men jeg føler at vi som har lidd stor urett blir gjort til kjeltringene, sier Per Jarle Dyrud.

Advokatfullmektig Knut Klever Næss sier staten tar dommen til etterretning og er fornøyd med at myndighetenes syn har vunnet frem, men vil ikke gi noen ytterligere kommentar av hensyn til berørte parter, og fordi retten har pålagt anonymitet.

 

Premissene

I dommens premisser legges det til grunn at partene i retten er enige om at det var grunnlag for opprettelse av vergemålet. Vergehaver, det vil si Gerd Thordis Dyrud har ikke reist søksmål mot verge og det hørte derfor heller ikke til saksbehandlingen i retten å avgjøre om saksøker eventuelt har krav mot vergen.

Dyrud-familien hevdet i retten at Fylkesmannen ikke har ført tilstrekkelig tilsyn med vergemålet, at det førte til økonomiske tap.

Ansvarsfordeling

I domsavsigelsen pekes det på at vergemålsloven ikke har egne regler om erstatningsansvar og et at slikt ansvar må bygge på skadeerstatningsloven ved der det heter at «Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn til om de har krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt».

Her viser retten til ansvars, rolle- og arbeidsfordelingen som vergemålsloven fastsetter, der vergen er den utførende, men fylkesmannen er kontroll og tilsynsmyndighet.


I dommen står det at retten ikke kan se at saksøker har dokumentert som overveiende sannsynlig at Dyrud har lidt økonomisk tap.

 

Partene må bære egne sakskostnader

Etter hovedregelen i tvisteloven § 20–2 første ledd skal saksøker dekke saksøktes sakskostnader i anledning saken. I denne rettssaken har tingretten avgjort at partene må bære sine egne sakskostnader:

Retten har den oppfatning at søksmålet er svakt fundert og dokumentert. Det er likevel slik at det er en vesentlig styrkeforskjell mellom partene, der saksøker har mindre muligheter til å bære sakskostnader til den vinnende part, enn omvendt. Ut fra sakens art og sakstemaet som har i seg elementer av rettens kontroll med fylkesmannens saksbehandling og offentlige kontroll og tilsynsmyndighet med vergen under vergehavers vergemål, var det grunn for saksøker å fremme saken for rettens prøving av eventuelt arbeidsgiveransvar. Det vises i denne sammenheng til at Statens sivilrettsforvaltning har pekt på at saksbehandlingsfeil ble begått, selv om retten ikke har funnet at disse kan bebreides som uaktsom under arbeidsgiveransvaret. Retten finner – under tvil – at sakens velferdsmessige betydning og forskjellen i styrkeforholdet mellom partene utgjør tungtveiende grunner som tilsier at det i dette konkrete tilfellet bør gjøres unntak fra sakskostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20–2 tredje ledd bokstav c. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke. Hver av partene bærer sine sakskostnader.

Les også

I ti måneder var Gerd Thordis (88) under vergemål: Ble ribbet for alt