Staten har lagt fram sitt tilbud til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger. Staten tilbyr en sum på 10,15 milliarder kroner som kompensasjon for økte kostnader og økte inntekter til bøndene. Regjeringen viser en sterk prioritering av norsk jordbruk og matproduksjon.

Den ekstraordinære situasjonen med krig og konflikt og at markedene for energi og mat er i sterk ubalanse, gir stor usikkerhet. Dette påvirker i aller høyeste grad også bøndene. Den ekstraordinære situasjonen har ført til at statens tilbud er et betydelig beløp på budsjett og i målprisøkninger. Dette må til for å bidra til trygghet for norsk matproduksjon og selvforsyning.

Tilbudet legger opp til å utbetale kompensa­sjon for økte kostnader og å løfte inntektsnivået i næringen allerede i år. Tilbudet legger videre opp til et inntektsløft i 2023 ut over kronemessig lik utvikling hos andre grupper. Til sammen gir tilbudet grunnlag for en nivåheving på om lag 30 000 kroner per årsverk.

Regjeringen styrker distriktslandbruket for å opprettholde en variert bruksstruktur og geografisk produksjonsfordeling. Dette gir mat­produksjon over hele landet, med ringvirkninger til øvrig verdikjede.

Regjeringen prioriterer en styrking av velferdsordningene i jordbruket. Dette er viktig for rekruttering, ferie og fritid, sikkerhet ved sykdom og bidrar til å opprettholde god dyrevelferd.

Tilbudet gir en betydelig satsing på klima og miljø. En variert bruksstruktur som er tilpasset Norges naturressurser og geografi, gir de beste mulighetene til å produsere mat på en bærekraftig og klimavennlig måte over hele landet.

Investeringsbehov med bakgrunn i dyrevelferdshensyn prioriteres høyt innenfor investeringsvirkemidlene. Statens forhandlingsutvalg understreker at investeringsstøtte knyttet til dyrevelferd omfatter alle typer produksjoner, også de kraftfôrkrevende produksjonene.

Årets jordbruksoppgjør er eksamen for regjering og storting. Vi har troen på gode forhandlinger for bøndene og et godt resultat.

Aud Hove, Stein Tronsmoen, Mari Gjestvang og Olav Røssum, fylkestingsrepresentanter for Sp i Innlandet