Carl I. Hagen hev­der i GD at han har skif­tet syn på norsk land­bruks­po­li­tikk og han fore­slår å ned­set­te en bredt sam­men­satt land­bruks­kom­mi­sjon med rundt 15 med­lem­mer og et godt kva­li­fi­sert sek­re­ta­ri­at, som kan gjen­nom­fø­re man­ge of­fent­li­ge hø­rin­ger, mot­ta man­ge inn­spill og for­slag og ut­red­nin­ger og så frem­me for­slag om nød­ven­di­ge end­rin­ger i lo­ver, for­skrif­ter og av­ta­le­sy­stem.

Sett fra un­der­teg­ne­des stå­sted, så kan det godt være at en slik kom­mi­sjon kan gi gode inn­spill for norsk land­bruk, og jeg ser in­gen grunn til å mot­set­te meg det.

Slik vi i MDG ser det er det li­ke­vel en rek­ke til­tak, som kan gjø­res med én gang, og vi tren­ger in­gen kom­mi­sjon for å for­stå at vi må gi nors­ke bøn­der et skik­ke­lig og an­sten­dig land­bruks­opp­gjør. Det kan vi gjø­re med én gang.

I 1988 ned­sat­te det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net en bredt sam­men­satt kom­mi­sjon med et godt kva­li­fi­sert sek­re­ta­ri­at. De­res opp­ga­ve er ob­jek­tivt og åpent å sam­le og vur­de­re det beste av til­gjen­ge­lig na­tur­vi­ten­ska­pe­lig, tek­nisk og sam­funns­øko­no­misk in­for­ma­sjon om kli­ma­end­rin­ger. Vi kal­ler dem FNs kli­ma­pa­nel.

Man­dag den­ne uken kom de med en rap­port, ut­ar­bei­det i et sam­ar­beid mel­lom mer enn 700 eks­per­ter fra 90 land. De­res kon­klu­sjon er krys­tall­klar: Men­nes­ke­lig ak­ti­vi­tet på­vir­ker kli­ma­et over hele klo­den, og det skjer i et tem­po vi ald­ri tid­li­ge­re har sett. Det er nå tid for hand­ling.

Hvor­dan skal vi tro at Hagen har mer til­tro til en li­ten land­bruks­kom­mi­sjon, når han ikke vil for­hol­de seg re­elt til en bredt sam­men­satt kom­mi­sjon som har sam­let til­gjen­ge­lig kunn­skap om kli­ma? På meg vir­ker det­te mer som stem­me­fis­ke i opp­rørt land­bruks­land.

Ka­ri­na Øde­gård, stor­tings­kan­di­dat i Opp­land for Mil­jø­par­ti­et de Grøn­ne