– Det er ingen grunn til å senke skuldrene. Jeg har en klar forventning om at regjeringen rydder opp i usikkerheten de har skapt og er tydelig på viktigheten av E6 gjennom Gudbrandsdalen, sier Jønnes i en epost til GD om spørsmålet.

Kari-Anne Jønnes spørsmålet til skriftlig besvarelse fra samferdselsministeren:

«Endringer i veinormalene er på høring fram til 31. januar, og statsråden bekreftet i spørretimen forrige uke at han ikke har tatt endelig stilling til hvordan de veinormalene skal se ut. Miljødirektoratet har likevel i sitt vedtak om E6 lagt til grunn at politikken for utbygging av motorvei er endret og viser til regjeringens arbeid med nye veinormaler. Det synes ut fra statsrådens svar å være en misforståelse her. Hvorfor vil ikke statsråden oppklare misforståelsen?»

Her er svaret hun fikk fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

«Jeg vil vise til at Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har gjort en gjennomgang av veinormalene og foreslått flere endringer. Departementet har derfor bedt Statens vegvesen om å sende endringsforslagene på høring. Høringsfristen er satt til 31. januar 2023. Etter høringsrunden vil Statens vegvesen sammenstille og gjennomgå høringsinnspillene før saken sendes tilbake til departementet for behandling. Jeg kan bekrefte at Samferdselsdepartementet ikke har tatt stilling til forslagene til endringer, og at dette først vil skje etter at saken er kommet tilbake til departementet etter gjennomført høring.

Miljødirektoratet har, i vedtaket det vises til, gjort en rettslig vurdering av om vilkårene i naturmangfoldloven § 48 er oppfylt. Jeg finner det ikke naturlig å gå nærmere inn på Miljødirektoratets tolkninger og forståelse av Stortingets anmodningsvedtak hvor Samferdselsdepartementet er bedt om å vurdere veinormalene, men jeg tar Miljødirektoratets vurderinger til etterretning. I samråd med klima- og miljøministeren og Nye Veier vil jeg arbeide videre med å finne løsninger i saken som ivaretar både hensynet til behovet for å bygge ny E6 og til Lågendeltaet naturreservat.»