Torsdagens regjeringsbeslutning om å endre verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat, betyr at Nye Veier kan fortsette sitt arbeid langs de linjer de driver. Det vil ta noe tid å avklare avbøtende tiltak, eventuell restaurering av tidligere ødelagte områder og mulig vern av andre områder. Men usikkerheten som Miljødirektoratet skapte før jul er nå tilbakelagt. Tvilen om hvor vidt det blir ny E6 gjennom Lillehammer er borte.

Endring av verneforskriften vil ta tid. Samtidig er det ikke slik at denne forskriftsendringen står i vegen for alt. Det er heller ikke slik at alle avbøtende tiltak må være avsluttet før ny veg åpnes. Flere tiltak er allerede på plass i reguleringsplanen, og allerede dagen etter at regjeringsvedtaket ble kunngjort, kom den første lange lista med konstruktive forslag til hva som kan gjøres.

Regjeringen er svært forsiktig med å blande seg inn i diskusjonen om hva «avbøtende tiltak» skal handle om. Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uoppfordret nevner mulighetene for å legge de høyspentkablene som i dag henger i lufta over Lågen inn i brua, peker han samtidig på Statnett og Elvia. For disse bør dette være en mulighet til å rette opp egne, gamle synder i området.

Les også

En heftig lobbykamp er over

Det finnes ikke flere arenaer for omkamp i denne saken. Regjeringen vil ha bred støtte for sin beslutning i Stortinget, og det er knapt mulig å se hvordan man ved å gå rettens veg skulle kunne hindre at en kongelig resolusjon blir erstattet av en ny.

Vi håper kreftene nå brukes til å fylle en ambisjon om å gjøre dette vegprosjektet bedre for naturen enn hva det i utgangspunktet var, og at det også etter hvert kan dukke opp et og annet å glede seg over også for de som akkurat nå føler sorg og sinne.

Les også

Forslag til 20 miljøtiltak som styrker verneverdiene i Lågendeltaet

Les også

Den usannsynlige fortellingen om motorveien som skulle redde naturreservatet