Ny regjering vil at flere skal få muligheten til å eie egen bolig. Derfor styrker vi Husbanken med to milliarder kroner i neste års budsjett. Det er første steg for å gjenreise Husbanken som en sentralt verktøy for sosial boligbygging slik at flere kan eie egen bolig.

Å kjøpe bolig er livets største investering for de fleste av oss. Det handler om å finne oss et trygt sted hvor vi kan leve gode og trygge liv. Men for stadig flere har de siste års boligpolitikk gjort at drømmen om egen bolig blir fjernere for hver dag som går. Mange unge, førstegangskjøpere, enslige forsørgere og barnefamilier sliter med å komme inn på boligmarkedet. Stadig økende boligpriser gjør det vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet. De siste fem årene har antall leietakere økt med 90.000.

I valgkampen har vi i Arbeiderpartiet brukt mye tid på å snakke om en mer aktiv boligpolitikk. Vi ønsker en boligpolitikk som gir folk trygt og godt sted å bo, til en overkommelig pris.

Dette følger Regjeringen opp. Hurdalsplattformen har ambisiøse mål for en mer aktiv boligpolitikk. Vi vil at flere skal få mulighet til å eie egen bolig, utvikle gode bomiljø, legge til rette for å bygge flere boliger og ha en klimavennlig byggenæring. Klimakravene til byggenæringen må skjerpes samtidig som byggekostnadene holdes så lave som mulig.

I våre budsjettdiskusjoner de siste ukene har en styrking av boligpolitikken vært et viktig tema. Vår regjering ønsker å gi Husbanken en større rolle enn i dag og et bredere samfunnsoppdrag for at alle skal bo godt og trygt.

En styrking av Husbanken med 2 milliarder kroner er første steg. Senere vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk, der kommunene vil få en styrket rolle i arbeidet med å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet. Det er et mål å få fart på boligbyggingen i distriktene med ulike boligmodeller, spesielt i områder med usikkert boligmarked. Leie-til-eie ordninger er et godt eksempel på tiltak som kan brukes flere steder i landet – og ikke bare i byene.

Allerede nå viser vår nye regjering et taktskifte i boligpolitikken. Det gjør at flere folk i hele landet kan få mulighet til å eie en bolig med god kvalitet.

Rune Støstad, stortingsrepresentant (Ap), kommunal- og forvaltningskomiteen