Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag, og vi ønsker å bruke dagen til å løfte fanen for funksjonshemmedes rett til arbeid. Retten til arbeid er en grunnleggende menneskerett og er derfor også nedfelt i funksjonshemmedes konvensjon, CRPD. Norge har valgt å følge CRPD, og regjeringen mener selv konvensjonen må bli en del av norsk lov. Ikke en dag for tidlig!

Funksjonshemmede regnes som samfunnets største minoritet. Men hvor likestilt er egentlig denne største minoriteten i arbeidslivet?

Arbeidsledigheten er lav for tiden, og det er bra. Til tross for pandemi må vi helt tilbake til høsten 2008 for å finne tilsvarende lave tall. Da tenker vi fort at vi er der vi skal være. Men dessverre har denne positive effekten ikke truffet de som vi snakker på vegne av.

Arbeidskraftsundersøkelsen for 2021 viser at bare 37,5 prosent av funksjonshemmede og kronisk syke mellom 15 og 66 år var i jobb. Generelt i befolkningen var denne prosenten 78,4, altså over dobbelt så høy! Tallet varierer litt mellom ulike grupper med funksjonsnedsettelser, men spesielt bevegelseshemmede ser ut til å slite med å komme inn arbeidslivet. Tall fra SSB viser at hele 59 prosent – seks av ti! – i denne gruppen står utenfor jobb. Dette er mennesker man skulle tro det ikke skulle være store utfordringer med å ha som ansatte.

Forskere fra OsloMet har sett nærmere på dette. De fant at mens 22 prosent av jobbsøkere uten funksjonsnedsettelse ble invitert til jobbintervju, var tilsvarende for rullestolbrukere 11 prosent - selv om kvalifikasjonene var de samme. Rullestolbrukere må altså søke på dobbelt så mange jobber for å bli invitert til et første jobbintervju. Det viser tydelig at personer med nedsatt bevegelighet blir diskriminert i rekrutteringsprosesser.

Vår rettighetskamp for et likestilt og ikke-diskriminerende arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse handler om mer enn bare å sikre deltakelse og trygg økonomi for dem det gjelder. Arbeidskraften er landets viktigste ressurs, og økt sysselsetting er et hovedgrep i møtet med de langsiktige utfordringene knyttet til økonomisk vekst og en mer bærekraftig velferdsstat. Vi representerer en arbeidskraftsressurs som ønsker å bidra både inn i arbeidslivet og til å sikre en bedre og bærekraftig framtid for fellesskapet.

Gratulerer med dagen!

Maj C. Stenersen Lund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Innlandet