Venstres rusreform er en behandlingsreform. Nå må vi slutte å straffe, og heller konsentrere oss om å redde liv.

Med rusreformen vil narkotika fortsatt være forbudt, men ikke lenger straffbart. Både Arne Schanche Andresen og Hallgeir Larsen har kommet med tilsvar til min kronikk i GD 22. mars og innvendinger til rusreformen. Felles for begge er at de legger vekt på straffens påståtte forebyggende effekt.

Det stemmer ikke. Rusreformutvalget har skrevet en rapport på 416 sider der de gjennomgår forskningen på feltet og erfaringer fra andre land. Konklusjonen er tydelig: det finnes ikke belegg for å hevde at straff reduserer bruk av narkotika.

Straff har ikke sammenheng med narkotikabruk i samfunnet. Vi vet at straff heller ikke gjør mennesker rusfrie. Det viktigste for å få mennesker med rusproblemer til å delta i samfunnet, er å tilby behandling og støtte.

Mye av problemet med dagens straffepolitikk er at det stenger veien for hjelp. I en svensk undersøkelse oppga 40 prosent av respondentene at de ville vegret seg for å tilkalle helsehjelp i et narkotikarelatert nødstilfelle. Det samme bekreftes i en norsk undersøkelse.

I vårt eget land frykter mennesker å tilkalle ambulansen i livsfarlige situasjoner. De vegrer seg for å ringe 113 ved overdoser fordi de kan risikere straff. Det hjelper ingen, verken ungdom eller nødetatene.

Med rusreformen skal vi styrke behandlingsapparatet. I stedet for straff og bøter, skal vi møte mennesker med helsehjelp og rehabilitering.

I stedet for å møte for politiet, skal rusbrukere møte for en kommunal rådgivende enhet. Her vil de få informasjon om risikoene ved narkotikabruk, om forbudet mot narkotika og om veien ut av rusen. Deretter vil de få tilbud om kartlegging med sikte på videre oppfølging, hjelp og behandling.

Vi må ha tillit til at helsevesenet vårt har kompetanse og verktøy som fungerer langt bedre enn trussel om tvang og straff. Det tilsier også all tilgjengelig forskning på feltet.

Rusreformen er en behandlingsreform. Etter Venstres syn må vi slutte å basere ruspolitikken på dårlig funderte prinsipper og gammeldagse fordommer, og heller gi liv og helse forrang. Det oppnår vi bare ved en rusreform.

Ketil Kjenseth, stortingsrepr. (V), Oppland