Gjennom flere år har Norges Fjellstyresamband sett behovet for en styrking av de lokale fjellstyrene. På Høyres landsmøte nylig ble følgende vedtatt inni stortingsprogrammet for 2021-25: "Høyre vil styrke de lokale fjellstyrene og deres oppgaver med naturoppsyn, skjøtsel og veiledning". Det er svært gledelig at regjeringen sammen med FrP gir en kraftig styrking av fjellstyrene allerede i revidert statsbudsjett for 2021. Bevilgningen til fjellstyrene over statsbudsjettet økes fra 10 til 15 mill. kr.!

Fjellstyrene forvalter jakt, fiske og andre bruksretter i statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge. Virksomheten har stor betydning for bærekraftig bruk av Norges flotteste naturområder, for rimelig og god tilgang til jakt og fiske for svært mange, for folkehelse, landbruk og lokalt næringsliv for øvrig. Styrking av fjellstyrene vil gi mer av dette og vil samtidig sikre forvaltning basert på lokal kompetanse.

Alle bruksretter for både innabygds og utabygds er nedfestet i fjelloven. Lokal forvaltning handler derfor ikke om omfordeling av bruksretter – slik noen helt feilaktig tror - men om i større grad å nyttiggjøre seg lokal kunnskap i forvaltning av disse rettighetene. Kommunene er sentral i en slik ordning som det lokale, offentligrettslige forvaltningsorgan der motsvarer statlig forvaltning.

Fra 2016 til 2018 arbeidet det regjeringsoppnevnte Statsallmenningslovutvalget med forslag til ny fjellov med hensikt å blant annet slå sammen statsallmenningsloven og eksisterende fjellov. Mandatet til lovutvalget sier blant annet at: «Utvalget skal legge vekt på betydningen av det lokale selvstyret og at lokal kompetanse i fjellbygdene er avgjørende for god lokal forvaltning. Handlingsrommet til det lokale selvstyret bør derfor videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra til å fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse». Et konsistentflertall i lovutvalget støtter en lovtekst som ivaretar akkurat dette. Det forventes en stortingsproposisjon med fremlegg til ny fjellov umiddelbart etter stortingsvalget. Med Høyres landsmøtevedtak bør forslaget til lovtekst som lovutvalgets flertall står bak, forventes å være det førende.

Høyre har også programvedtak som sier at man «vil innføre lokal forvaltning for statsgrunn i Troms og Nordland som sikrer lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskaping, og som samtidig ivaretar samiske interesser». Det pågår for tiden flere prosesser for i de to nordlige fylkene for innføring av fjelloven.

En enhetlig modell med styrket lokal forvaltning av statsallmenninger i hele Norge vil sikre at våre store naturressurser skjøtes på aller beste måte av de som lever i og med naturen – ingen kan forvalte bedre og mer rasjonelt enn de lokale kreftene, til beste for både innbyggere og allmennheten.