Gudbrandsdalen har lengst veg til sykehus i Innlandet. I nasjonal sammenheng er det bare deler av Troms og Finnmark som har lenger reiseveg til sitt lokalsykehus målt i antall kilometer. Avstanden tilsvarer at folk i Oslo skulle bli sendt til enten Göteborg i sør eller Kvitfjell i nord for å komme til sitt lokalsykehus.

Lillehammer sykehus dekker store områder mot nord og nordvest. De nærmeste sykehusene i denne retningen er Nordfjordeid, Molde og Trondheim. Opptaksområde til Lillehammer strekker seg helt opp til grensen mot Vestland på Strynefjellet. Herfra og ned til Lillehammer er det ca. 25 mil og 3,5 timer kjøretid. Det tilsvarer avstanden fra Stavanger til Kristiansand.

Ettersom befolkningen i Gudbrandsdalen allerede har lengst reiseveg til sykehus vil det være mest rettferdig å beholde Lillehammer som akuttsykehus. For spesialiserte tjenester må innbyggerne uansett forholde seg til Mjøssykehuset og Oslo universitetssykehus. Likevel vil et akuttsykehus på Lillehammer gi kortere reisetid for veldig mange pasienter. Det vil ikke være riktig å forlenge reiseavstanden ytterligere for dem med lengst veg fra før. I et beredskapsperspektiv kan man også stille spørsmål ved om det er lurt å redusere tilgjengeligheten for det område i Sør-Norge med dårligst sykehusdekning.

I reisetidsanalysene som ble presentert av Helse Sør-Øst for kommunene i Innlandet 15.10.20, var det kun beregnet gjennomsnittlig reisetid for alle pasienter. Her ble altså 10 000 innbyggere med 18 minutter reisetid vektet likt med 1000 innbyggere med 180 minutter reisetid. Ettersom det er relativt få innbyggere nord i Gudbrandsdalen, vil en slik metode ikke synliggjøre de faktiske avstandene i vår region.

I presentasjonen kom det fram at innbyggerne i opptaksområdet til Lillehammer sykehus har i gjennomsnitt 47 minutter til sykehus, mens tallene for hhv. Elverum og Gjøvik er 45 og 47 minutter. Helse Sør-Øst konkluderer altså med at det er minimale forskjeller i reisetid mellom de ulike alternativene for akuttsykehus. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

Tallet på 47 minutter sier veldig lite om den reelle situasjonen i Gudbrandsdalen. Tallet sier ingenting om at innbyggerne lengst unna har tre timer reiseveg. En slik analyse blir derfor en overforenkling, og gir ikke et godt beslutningsgrunnlag. Uansett analysemetode er det innbyggerne i Gudbrandsdalen som har lengst reiseveg til sykehus i dag, og slik vil det forbli i framtida – også i et scenario der Lillehammer velges som akuttsykehus.

I en analyse basert på gjennomsnitt vil de folkerike områdene rundt Mjøsa nulle ut innbyggerne i utkanten. Dette budskapet ble da også formidlet til Helse Sør-Øst fra flere politikere fra Gudbrandsdalen i møte 15.10. Det er imidlertid viktig at flest mulig blir klar over de diskusjonene som foregår. Endelig beslutning nærmer seg, og alle som ønsker fortsatt akuttsykehus på Lillehammer må kjenne sin besøkelsestid og engasjere seg nå.

Anders Brabrand, Lillehammer Ap