Utklipp fra kommunens nettside har følgende informasjon fra 2019: "Terrassen og Bruparken er viktige, sentrale byrom som ses i sammenheng med et større geografisk område; Lilletorget, Mesnavassdraget ned til Strandtorget og til Lurhaugen - Busmoen. Hele området må sees i sammenheng, og Terrassen er kun første fase i et større arbeid i utviklingen av dette prosjektområdet.
Fremdrift og økonomi.
Nye Terrassen skal etter planen stå ferdig til neste år (2020). Prosjektet som det er satt av penger til i budsjettet er delt opp i tre faser:
1. Terrassen – oppstart 2019 – 30 millioner kroner
2. Bruparken med bru – oppstart 2020 – 15 millioner kroner
3. Elvegata – oppstart 2021 – 15 millioner kroner
Det er også startet opp et reguleringsarbeid for å endre formål og kjøremønster i Nymosvingen. Dette fordi det er planlagt å effektuere en vedtatt regulering om å stenge Elvegata for personbiltrafikk mellom Scandic Viktoria og Terrassen.
Opprinnelig skulle vi begynt med fase 3 i 2020, men nå ser vi at det er mest hensiktsmessig å ta Elvegata samtidig med Terrassen. Så da vil Terrassen og Elvegata stå ferdig i 2020 og Bruparken året etter. Holder vi framdriftsplanen, skal alt være ferdig i 2021".

Etter dette er det ikke lagt ut ny informasjon til våre innbyggere før nå 7. januar. Det arbeidet som har foregått siste halvdel av 2019, etter rivestart-showet, også med vår nåværende ordfører Trosholmen i manesjen, har vært en lukket prosess for opposisjonspolitikerne. Hva Ap og deres partnere vet fra sine posisjoner på bakrommet er ukjent.

I Rahamans utømmelige pengebinge, som alltid skal etterfylles av Lillehammers innbyggere, er beskrivelsene over åpenbart ikke gyldig lenger. Hvorfor?
Årsaken er rett og slett at det er andre enn posisjons-politikerne i Ap, SV og V som har opplyst våre innbyggere om at dette bar galt av sted. Og kommer det erkjennelser om at pengebruken og økonomien i Lillehammer kommune var på linje med «Sirkus Skifestival» i den siste kommunestyreperioden? Aldri!
Det er først etter det dramatiske valget, der Ap-koalisjonen sikret makta med knappest mulig margin (24/23), at det har kommet litt positiv bevegelse for å imøtekomme den alvorlige økonomiske situasjon vi er i. Det er vi alle selvfølgelig glade for.
Utlagt informasjon nå 7.januar er også et resultat av at mediepresset fra årvåkne bivånere. Totalkostnaden oppgitt til nå, med 10,3 millioner, er fortsatt ikke korrekt.
Jeg har hatt en informativ og god samtale med fungerende kommunalsjef Geir Fevang, der også han var enig i at dette tallet ikke omfattet kommunens totale kostnader i prosjektet. Kostnaden er høyere, slik jeg har fremsatt.
De andre forutsetningene til privat medfinansiering som ble publisert allerede i 2018, bør også Rahaman lese seg opp på. Han ligger mange runder bak oss andre der.

For brannstasjonen kan jeg informere GDs lesere om at Fevang har gitt ordre til sine tropper om å ta ned kostnaden med 30 millioner før noe som helst kan presenteres for oss politikere. Jeg vil i den anledning takke SVs gruppeleder Mizanur Rahaman for å være arkitekten bak denne helt nødvendige besparelsen.

Sannheter og usannheter om Terrassen

Kanskje de som får luftrommet i 8 etasjers høyde gratis, og har andres utsikt og solnedganger til låns i evig tid, tar sin del av kostadene ved Terrassen?

Ola E. Skrautvol, Lillehammer, kommunestyrerep. (Sp)