Verda preges av uro og utrygghet. Etter to år med pandemi og nå Russlands angrep på Ukraina, så skal vi være glade for at vi lever i Norge. Det setter virkelig våre hjemlige debatter i perspektiv.

Fylkespolitikk har blitt mer debattert de siste to månedene enn på flere tiår, til tider med caps lock og stort engasjement. Likevel er det et stort potensial for å diskutere mer det vi faktisk holder på med, og begrense kjeklinga om høytflygende tall og hvor fylkesgrensa bør gå.

Av enkelte beskyldes Arbeiderpartiet nå for å drive høyrepolitikk. Det er jeg uenig i. Sjøl om regionreformen var høyresidas reform, så er Innlandet bygget med rødgrønn politikk.

Det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har styrt Innlandet fylkeskommune sammen. Under overskriften Vi bygger Innlandet, innledes vår samarbeidsavtale for perioden 2019-2023 med:

«Sammen med kommuner, næringsliv, frivillige lag og foreninger, innbyggere og ansatte skal vi bygge et helt nytt fylke. Vi skal sørge for at Innlandet skal være et godt sted å bo, jobbe og leve livet både på bygda og i byene våre. Innlandet skal være noe mer enn summen av Hedmark og Oppland. I fellesskap utvikler vi Innlandet og ruster oss for framtida. Målet er å ta nye posisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi legger en desentralisert tenking til grunn for vår samfunnsutvikling, og vi er opptatt av å utvikle alle deler av fylket. Vi skal se mulighetene i fylket på tvers av kommunegrenser, sektorer og forvaltningsnivåer. Norge og verden står overfor utfordringer knytta til inkludering, klima og digitalisering. Innlandet har svar på mange av framtidas utfordringer og skal bidra til å nå nasjonale og internasjonale mål. Sammen kan vi bygge et inkluderende, inspirerende og innovativt fylke.

Vi forventer at regionreformen følges opp gjennom å flytte flere oppgaver fra statlige myndigheter til de nye fylkeskommunene som er tettere på folket der de bor. Det må følge full finansiering med nye oppgaver. Premissene for regionreformen var at fylkeskommunene skulle få en styrket samfunnsutviklerrolle og den vil vi ta, men dette er ikke innfridd så langt. En slik styrking er helt nødvendig om vi skal kunne nå våre mål for Innlandet.»

Det var dette vi var enige om da vi gikk inn i perioden, og nå som vi har tatt stilling til at vi ikke søker om deling, kan vi virkelig ta fatt på jobben med å bygge et godt fylke for både by og bygd.

Vi har fått mange innspill i debatten om Innlandet, fra begge leire, som vi kan jobbe konstruktivt videre med i Innlandet. Hvordan sikrer vi mer desentralisering av tjenester? Hvordan ivaretar vi lokal kjennskap og representasjon i de folkevalgte organene? Vil regjeringa levere på flere oppgaver og ressurser til fylkeskommunene? Hvordan bruker vi pengene mest hensiktsmessig?

Nå starter jobben med å finne gode svar på disse spørsmålene. Vi skal konkretisere hvordan vi kan få mer utstrakt politisk og administrativ tilstedeværelse i regionene. Vi er på veg ut av en pandemi, og gjenåpningen blir avgjørende for kultursektoren, handelsbransjen og reiselivet. Og vi må bruke verktøykassa vår på å støtte utdanningsinstitusjoner, bedrifter og kommuner for å få til aktivitet og livsgrunnlag. Og det viktigste vi kan gjøre er å bidra til optimisme og framtidstro.

Til det beste for innbyggerne bør vi nå konsentrere oss om hvordan skape arbeidsplasser, bærekraftige utdanningstilbud, trygg infrastruktur og gode lokalsamfunn. Dette politiske arbeidet håper jeg hele fylkestinget er motivert for å bidra i.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet (Ap)