Med Venstre i regjering ser vi endelig ut til å komme et skritt videre for å hjelpe rusavhengige i Norge. Noen av de som trenger det mest. Vil jeg si. Vi har et spesielt ansvar overfor dem som sliter mest og sjelden kommer til orde. Ved bordet.

Norge, som ett av verdens beste land å bo i og ett av de rikeste, kan ikke være bekjent av å toppe statistikken i Europa over antallet som dør av overdose. Nesten 300 personer dør årlig av overdose i Norge. Du tenker at det bare skjer på «plata» i Oslo?

Nei, det skjer i stor grad også i Innlandet. Bare på de tre årene fra 2017 til 2019 var vi representert med 54 dødsfall på grunn av overdose herover. Det skjer faktisk hver måned, eller oftere. I Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Men også av og til i mindre kommuner.

I 2020 omkom det for første gang i Norge færre enn 100 personer i trafikken (95). I hele verden omkom 257 personer i flyulykker i 2019. Havarikommisjoner settes inn umiddelbart etter en ulykke innen sjø-, luft- og landtransport.

Med Venstre i posisjon ble den første «havarikommisjonen» for en sviktende ruspolitikk i Norge endelig nedsatt, i kraft av Rusreformutvalget. De la fram sin rapport, NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, i desember 2019.

Rusreformutvalget gikk inn for å avkriminalisere besittelse og bruk av rusmidler – som Venstre har ment i lang tid. Regjeringen har nå lagt fram et forslag til rusreform for Stortinget, basert på mandatet og forslagene til rusreformutvalget.

Vi vil endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert.

Regjeringen og Venstre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og rusfrihet. Å redde liv og sikre verdighet må alltid være grunnlaget for en human rusomsorg. De tiltakene som har størst effekt skal prioriteres.

I min forrige periode i Stortinget satt jeg i Helse- og omsorgskomiteen. Jeg fikk da gleden av å delta i forhandlingene mellom Høyre, Frp. Venstre og Krf om en opptrappingsplan for rusfeltet.

Vi ble enige om å legge over 400 mill kr mer i potten til forebygging og hjelp til behandling. Blå Kors sitt tilbud Kompasset på Lillehammer er ett av tilbudene som ble realisert med de økte midlene og Kampen Kafè sitt tilbud i Gjøvik ble styrket. Flere har fått botilbud og NAV sine innsatsteam er styrket. For å nevne noe. Så må vi gjøre mere.

Det hjelper ikke samfunnet å sette rusavhengige i gjeld, tvert imot: Høy gjeldsbyrde er et stort praktisk problem for de som til slutt greier å bli rusfrie og vil tilbake i samfunnet. Det er nærmest null sammenheng mellom straffetiltakene i et lands forbud mot narkotika og nivået på narkotikabruk.

I dag utgjør flere titalls tusen narkotikasaker en stor belastning på en presset ressurssituasjon i politiet. SSBs statistikker viser at flere hundre mennesker i Norge blir dømt til ubetingede fengselsstraffer der brudd på legemiddellovens narkotikabestemmelser er hovedlovbruddet.

Ved å frigjøre de ressursene som i dag brukes på offerløse narkotikalovbrudd, vil vi kunne rette mer av innsatsen mot både å forebygge og hjelpe samt etterforske de store kriminelle nettverkene bak narkotikaomsetningen.

Til slutt: Regjeringen og Venstre vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom.

Ketil Kjenseth, stortingsrepr.(V), Oppland