Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Kvinnefotballklubb vurderer så slå seg sammen. Etter 30 år med egen klubb for jentene, mener klubbene tiden er moden for å etablere en felles klubb. Det er vi enige i.

Om det er jenter eller gutter som spiller fotball, er idretten den samme. Klubbene bør ha samme tilgang på kompetanse og andre ressurser, som sponsorer. Samtidig mener vi det vil være forenklende for dem som har verv i klubbene å slå seg sammen, de frivillige kan bli lettere å rekruttere, og for foreldre med barn i begge klubber vil det uten tvil være enklere å ha én klubb å forholde seg til. Sammen kan klubben bygge en sterkere identitet og samhold på tvers av byen og på tvers av kjønn.

Så er det viktig at dagens kvinnefotballklubb, som har halvparten så mange medlemmer, ikke blir en undergruppe. Skal klubbene slås sammen, må fotballen for jenter og gutter likestilles.

En fersk kartlegging gjort av Oslo Economics på oppdrag fra Norges Fotballforbund, viser at forskjellene i ressursbruk mellom jenter og gutter i ungdomsfotballen er små eller ikke-eksisterende i de fleste klubbene. Kartleggingen viser at det er forskjeller i et fåtall klubber, og spesielt da i tilbudet til de ungdommene som ønsker å satse på idretten. Det er også jevnt over er færre kvinner i administrasjonen og styrene i de ulike fotballorganisasjonene. Det er også langt færre kvinner som deltar i leder-, trener- og dommerutdanning, og færre jenter enn gutter som spiller fotball.

Selv om forskjellene har blitt mindre de siste ti årene, er det viktig at fotballklubbene, kretser og forbund fortsetter å jobbe målrettet for at mulighetene for jenter og gutter som brenner for fotball skal bli enda bedre.

Det er positivt at fotballklubbene i Lillehammer ønsker dialog med fotballinteresserte før en avgjørelse tas. Vi håper Lillehammer får en felles fotballklubb i nærmeste framtid.