Vi har og skal fortsatt videreutvikle en sterk posisjon for bærekraftig næringsutvikling i sentrum med attraktive handelsbedrifter, serveringsbedrifter, tjenesteytende bedrifter, kulturbasert næring, og servicebedrifter med mer. Skal vi lykkes med dette må det gis gode rammevilkår for utvikling og nødvendig omstilling og det gjør vi best med å spille på lag.

Da må vi maksimere tilgjengeligheten til sentrum gjennom effektiv og godt skiltet adkomstvei fra den nye hovedveitraseen og andre tilførselsveier, slik at tilgjengeligheten til kjøpesenteret, handelssentrum, kultur- og opplevelsestilbudet er attraktivt nok. Videre må vi videreutvikle et effektivt p -tilbud, som alltid skal og må stille ledige p-plasser tilgjengelig. For kortere opphold for blant annet å hente volumvarer/tyngre varer gjennom flest mulige p-plasser nær tilbudet en oppsøker (kantparkering) og i p-hus, p-plasser nær virksomheten en planlegger å oppsøke. Da forstår alle at det alltid må være forutsigbarhet at det finnes ledig kapasitet, og at det med slike tilbud som har åpent døgnet rundt vil være mange ledige plasser i deler av døgnet og året. Gode lett tilgjengelige p-plasser i sentrum bidrar også til at arbeidsplasser i sentrum er mer attraktive i tillegg til at disse bidrar til muligheten for at flere kan og vil bo sentralt.

Helhetlige og balanserte løsninger vil bidra for fellesskapets interesser, og da er selvfølgelig tilrettelegging for økt tilgjengelighet for også gående, funksjonshemmede, syklister og kollektivtransporten viktige elementer som må utvikles videre. Suksessen er derfor avhengig av at ingen av elementene ofres, men at alle hensyn ivaretas i en helhetlig gjennomførbar plan.

Per A. Mæhlum, Lillehammer, næringsutvikler