Tidligere transportforsker Knut Bøe kaller mitt svar på et spørsmål om tog for «skremmende arroganse». Bakgrunnen var et spørsmål fra en politiker i fylkestinget som lurte på om det kunne være aktuelt å bygge en jernbanestasjon under et eventuelt Mjøssykehus på Moskogen. Deler av svaret mitt ble gjengitt i mediene.

Hvis det blir bygd et nytt sykehus på Moskogen, må vi ta hensyn til samlede kostnader, gjennomføringsrisiko og byggetid. Derfor har vi ikke lagt inn en ny jernbanestasjon i våre planer.

Analyser viser at mange pasienter og ansatte vil benytte bil, og en god del vil benytte seg av nyetablerte bussruter. For pasienter og ansatte som ønsker å ta toget, vil det være kort vei fra dagens stasjon til et eventuelt nytt sykehus. Og som jeg nevnte for fylkestinget, vil vi utrede muligheter for å sette opp egne shuttlebusser som et ekstra tilbud for togpassasjerene.

Transporttilbudet er noe vi kommer til å drøfte videre med politikere og myndigheter i Innlandet. I forrige uke hadde jeg møter med fylkestinget, med kommunene og politisk referansegruppe. Jeg opplever dialogen som god, og jeg er helt sikkert på at både pasienter og ansatte skal få et godt transporttilbud.

Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF