Tor Jacob Solberg (41) er gard­bru­ker fra Skip­tvet i Østfold. Lær deg navnet like godt først som sist.
Han kan bli en person for his­to­rie­bø­kene, slik Hans Haga fra Akershus ble det da han på 1970-tallet som leder i Norges Bondelag, fanget opp Hitra­aksjo­nens opprør for bedre kår i norsk jord­bruk.

Solberg ble i helga valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. For få år siden ble han hedret som Årets unge bonde for 2014, han var aktiv i Bon­de­la­get og hadde utsik­ter til en videre fram­tid i lan­dets stør­ste fag­lag for bønder.
Under­vegs endret løpe­ba­nen seg. Den korte ver­sjo­nen er den at Tor Jacob Solberg ble en av front­fi­gu­rene i #Bondeopprør21, en sam­ling av akti­vis­ter fra jord­bru­ket som utford­ret både Bon­de­la­get, Små­bru­kar­la­get og Staten.

I 2021 var frust­ra­sjo­nen stor blant bøn­dene. Erna Solberg doku­men­terte hvor­dan hun og hennes parti ønsket å fort­sette med for­vit­rin­gen av norsk jord­bruk.
Sp fanget opp stem­nin­gene ute i dis­trik­tene og Støre forsto at han og Ap ikke kunne være stort dår­li­gere. Bøn­dene øynet et regje­rings­skifte.

Hva skulle Ap og Sp bruke et skifte til? Innen­for #Bondeopprør21 var det bare beskje­dent hvor­dan stra­te­gien ble utfor­met for å fort­sette som en gras­rot­ak­sjon.
Punkt én var å sikre bøn­dene mer penger. Dette har­mo­nerte godt med hva bon­de­lag og småbrukarlag også kjem­pet for. Hva med fort­set­tel­sen?

Det er viktig å ha in mente at Putin-krig og strøm­krise ikke var til stede den gang, slik dette bak­tep­pet domi­ne­rer i dag.
I dag møter bon­dens drift enda tøf­fere vilkår. Derfor er det på ny behov for til­leggs­for­hand­lin­ger mellom bønder og stat.

Mil­li­ar­dene rant i strie strøm­mer i årets opp­gjør. Ap og Sp har for­søkt å inn­kas­sere posi­sjo­nen som ekte bon­de­ven­ner.
Mens Høyre uten blyg­sel bekla­ger hvor­dan bønder og dis­trik­ter får del av et bud­sjett som sikrer fort­satt drift, mat, bered­skap og akti­vi­tet i Bygde-Norge. Dette mener 30 pro­sent av vel­gerne er en poli­tikk det er grunn til å støtte.

Mil­li­ar­der er en nød­ven­dig, men ikke til­strek­ke­lig for­ut­set­ning for å komme videre med grunn­laget for #Bondeopprør21. I en slik situa­sjon er det spen­nende at Små­bru­kar­la­get kom på ideen om å rekrut­tere Tor Jacob Solberg rett inn som lagets nye leder.
En slik snu­ope­ra­sjon i orga­ni­sa­sjo­nen har vi ikke sett siden tidlig på 80-tallet da Gjer­mund Haga, Lars O. Rom­tveit og Per O. Lundteigen entret scenen for å ta et opp­gjør med Bon­de­lagets og Aps sen­tra­li­se­rende struk­tur­po­li­tikk.

Kan­skje blir snu­ope­ra­sjo­nen i Små­bru­kar­la­get mindre denne gang. Poli­tik­ken skal imid­ler­tid føres videre med vik­tige end­rin­ger: For­de­ling og vir­ke­mid­del­bruk skal inn­ret­tes langt kraf­ti­gere på sam­funns­opp­drag nummer én for land­bru­ket: Økt sjøl­for­sy­ning av mat basert på norske fôr­res­sur­ser.
Dette ble det også snak­ket om i fjor­å­rets aksjon. Bon­de­la­get, Ap og Sp var bare ikke like opp­tatt av å gjøre denne delen av aksjo­nen til eget poli­tiske bud­skap.

Tor Jacob Solberg får gra­tu­la­sjo­ner fra mange hold, inklu­dert de jeg nevner foran. Og det er knapt noen tvil om at mange mil­jøer innen­for Bon­de­la­get, Ap og Sp kjen­ner seg igjen i bud­ska­pet fra Solberg. Men hvem vinner interne drag­kam­per?
Er det Sandra Borch, selv små­bru­ker­datter og for tida land­bruks­mi­nis­ter (Sp)? Er det tyn­se­tin­gen Per Martin Sandtrøen (Ap), tidvis som ekko Aps Åge Hoven­gen? Eller kan det være deler av Bon­de­la­get fra distriktsjordbrukets områ­der?

Impor­ten av impor­tert pro­tein (soya) må ned. Høyt impor­tert kraft­for­for­bruk må ned. Innen­landsk pro­te­in­pro­duk­sjon må styr­kes. Toll­ver­net må trolig heves, ikke senkes. Flere mat­va­rer må fak­tisk bli dyrere på leddet fra den norske bonden.
Struk­tur­ut­vik­lin­gen må hånd­te­res. Likeså den påbe­gynte og øde­leg­gende utvik­lin­gen med å gjøre norske garder til aksje­sel­skap fram­for fami­lie­jord­bruk.

Sol­bergs kon­takt med fag­be­ve­gel­sen blir her helt avgjø­rende. Lykkes han i favne og vide­re­føre fjor­å­rets opprør må andre aktø­rer følge etter, inklu­dert Bon­de­la­get, Ap og Sp.
I ly av krig og bered­skaps­debatt vil dette utvikle seg til en viktig og spen­nende makt­kamp i og om jord­bru­ket. Om dets sam­funns­opp­drag.

Hallvard Grotli

  • Tidligere politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, gikk av med pensjon sommeren 2020.

  • Grotli skal, på oppdrag for GD, bidra med kommentarer.