Den videre behandlingen av ankesaken i Eidsivating lagmannsrett vil i stor grad handle om den tiltaltes psykiske tilstand.

Vilkårene for fengselsstraff eller forvaring er at tiltalte har gjort det han er tiltalt for, og at vedkommende må ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Skyldspørsmålet

Da ankesaken etter knivdrapet på Vinstra startet 20. april sa den tiltalte at han ikke lenger vet om han er skyldig eller ikke.
18-åringen erkjente de faktiske forhold, at han drepte den 16 år gamle jenta, men er usikker på om han kan pålegges subjektiv skyld for drapet, altså om drapet han utførte, var en bevisst handling.

Mandag vitnet en psykolog som fulgte opp tiltalte mens han var varetektsfengslet. Tirsdag skal tre overleger som har hatt med tiltalte å gjøre etter drapet, vitne i retten.

Avslo referatforbud

Forsvarer Gunhild Bergan ba mandag om referatforbud for pressen på vitnemål som vedrører tiltaltes helsetilstand og forhold knyttet opp til privatlivets fred. Begjæringen gjaldt psykologen som vitnet mandag og for tre overleger som skal vitne tirsdag.

Lagretten avslo begjæringen og viste til at tiltalte er over 18 år. Retten konkluderte videre med at hensynet til tiltaltes privatliv i denne saken kan ikke overtrumfe hovedregelen om at rettsmøter ikke skal ha referatforbud for pressen.