God sosialpolitikk må fange opp alle. Gode velferdstjenester gjennom en solid velferdsstat, men ikke minst må det være et sikkerhetsnett for de av oss som faller utenfor.

Politikere debatterer ofte hvilke sosiale tiltak som har best effekt, men kan se ut til å glemme et helhetsperspektiv.

FO er fagforeningen for helse- og sosialarbeidere i alle velferdstjenestene. Våre medlemmer i Innlandet ser daglig dem som lever utfordrende liv. Det er politisk bestemt hvordan tjenestene ser ut, hvem som får hjelp og hvor god den er. Våre medlemmer lytter når de ulike partiene er bekymret for økte forskjeller og sosial urettferdighet.

Erfaringsvis dabber engasjementet for å utjevne sosiale forskjeller etter valgkampen. Rus, fattigdom, og andre og andre sosiale problemer er fremdeles der etter 13. september. Derfor mener FO Innlandet at en egen sosialminister må være til stede når den nye regjeringen samles hos Kongen i statsråd. En sosialminister med et overordnet og særskilt ansvar for sosialpolitikken må sørge for at gode intensjoner følges av praktisk politikk.

I mange år har sosialpolitikken blitt individualisert og sykdomsorientert. For eksempel faller boligbygging, tannhelse, trygdeordninger, inkludering av utviklingshemmede og skolegang inn under sosialpolitikken, men er fordelt på fem forskjellige departement. Kan det forventes at en ny regjering skal ha en helhetlig sosialpolitikk når ingen sitter med det helhetlige og overordnede ansvaret?

FO Innlandet er bekymret for at valgløftene er for lite forpliktende til at vi kommer til å se de store forskjellene.. Forskjellene øker i et tempo som aldri før. Derfor er dette alvorlig.

For 50 år siden uttalte statsminister Trygve Bratteli at «Sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet, i planlegging, i miljøforming, i produksjon, i utdanning». Dette er like sant i 2021 som i 1970. Sosialpolitikk må være proaktiv slik at den handler om mer enn reparasjon. Sosialpolitikken må integreres i alle politikkområder.

God sosialpolitikk handler om å investere i helhetlige, langsiktige og kollektive løsninger, hvor effekten ikke kan måles på kort sikt. FO Innlandet vil utfordre Innlandets stortingskandidater til å friske opp ideologien som gjorde den norske velferdsstaten mulig.

Norge er ett av verdens beste land å bo i. Men; det faktum har ikke kommet av seg selv. Sosiale sikkerhetsnett må være finmasket nok til å hjelpe de som trenger det. Men velferdsstaten må være så solid at så få som mulig har bruk for sikkerhetsnettet.

Skal løftene fra politikere på velgerjakt være mer enn valgflesk? Da må sosialpolitikken prioriteres. Og sosialministeren som sitter ved kongens bord må gjerne komme fra Innlandet!

Åse-Kari Kobbersletten, nesleder
Olav Neerland, leder

FO Innlandet