Ingunn Trosholmen er en god ordfører for Lillehammer. Jeg har jobbet tett sammen med henne i to perioder, den siste med henne som ordfører. Hun har bevist at hun har nødvendig politisk tyngde og gjennomslagskraft til å fronte Lillehammer interesser på en god måte. Det er flere store saker i inneværende periode hvor Trosholmens bidrag har vært avgjørende for utfallet:

E6-saken er omdiskutert. Likevel er det politisk flertall i kommunestyret for at man ønsker en ny moderne veg nordover fra Moelv til Øyer. Det er viktig for å koble Lillehammer og Gudbrandsdalen til det sentrale Østlandet. E6-saken holdt på å havarere før jul 2022. Trosholmen sto fram og viste tydelig at hun evnet å finne kompromisser slik at vegen nå ser ut til å bli bygd. Jeg, og flere med meg var svært usikre på om dette var mulig slik situasjonen var før jul.

Ny trafostasjon i Hovemoen båndlegger mye potensielt næringsareal – areal kommunen sårt trenger. Trosholmen har bidratt til at NVE nå ser ut til å ville flytte en framtidig trafostasjon over til vestsiden av Lågen. Det bidrar til store nye næringsområder og framtidige arbeidsplasser i kommunen. Mange ordførere og lokalpolitikere er misfornøyde med NVEs prioriteringer i arealplanlegging – både pga. areal til strømnett og vurderinger av flomutsatte områder. Som regel er statlige etater som NVE vanskelige å overbevise, men Trosholmen ser altså ut til å klare dette.

Nytt hensettingsanlegg for tog på Dovrebanen i Hovemoen har vært på tegnebrettet i årevis. Trosholmen har jobbet målrettet for å få prioritert dette over statsbudsjettet – og lyktes. I statsbudsjettet for 2023 kom det omsider penger. Dette er et viktig grep for å sikre Lillehammer som endestasjon for intercitytriangelet – og få et utvidet togtilbud med flere avganger og kortere reisetid til Oslo.

Sykehussaken er den klart vanskeligste og mest kompliserte politiske saken i Innlandet de siste tjue åra. De siste fire årene har Lillehammer Arbeiderparti med Trosholmen i spissen vært tydelig på at Lillehammer bør bestå som et fremtidig akuttsykehus, og samtidig bør et hovedsykehuset realiseres ved Mjøsbrua. Denne modellen har fått støtte i Helse Sør-Øst og ser nå ut til å bli den vedtatte løsningen. Det er selvfølgelig mange å takke dette for – ikke minst det store folkelige engasjementet og den lokale sykehusaksjonen. Samtidig har Trosholmen bidratt med sin saklige argumentasjon og tydelighet i møte med både Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og departementet i flere omganger.

Jeg er oppriktig glad i hjembyen min Lillehammer. Jeg vil at den skal være et godt sted å vokse opp, bo, arbeide og bli gammel i. Da trengs tydelig ledelse, og vi trenger gjennomslag i de store utviklingsprosjektene for kommunen. Lillehammer trenger en ordfører som kan stå støtt i de tunge sakene som vil komme også de neste fire åra. Trosholmen har i mine øyne klart vist at hun har nødvendig gjennomslagskraft for å ivareta Lillehammersamfunnets interesser på en god måte.

Anders Brabrand, varaordførerkandidat Arbeiderpartiet, Lillehammer