Å være en troverdig politiker er nok utfordrende. Det sies at i Norge har befolkningen stor tillit til sine folkevalgte. Vi trenger denne tilliten, både eldre og unge, for å orke å møte en framtid som ser stadig mørkere ut. Er framtiden i våre hender, eller i det alt for løse grepet til politikere som ikke holder fast ved sine kloke ord?

Klima- og miljøministeren Barth Eide har snakket klokt i forbindelse med FNs Naturavtale. Har han nå tenkt å slippe tak i kunnskapen om hva denne verden desperat trenger – flere beskyttede naturressurser, færre biler ...? Har han tenkt å la kampen mellom motorvei og vernet natur vinnes av framtidsblinde interesser: høyere fart, mer trafikk, penger som allerede er brukt fordi noen gikk ut fra at saken var grei? Saken er langt fra grei. Jeg snakker her om Lågendeltaet.

Jeg er en vanlig verdensborger med vanlig allmennkunnskap om miljø og natur. Det burde være nok til å slå fast at ny E6 over Lågendelta Naturreservat er en grov feilvurdering. Likevel siterer jeg her 4 høyst kunnskapsrike fagfolk innenfor miljøvitenskap og naturforvaltning. Per Kristian Rørstad, Førsteamanuensis, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU; Jonathan E. Colman, Førsteamanuensis, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU. Øystein Aas, Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning; Ståle Navrud, Professor, Handelshøyskolen, NMBU. «På feil vei om samfunnsnytten av ny E6 gjennom Lillehammer.» Aftenposten 31.01.23

«Konsekvensene er delt i to grupper: prissatte og ikke-prissatte. De prissatte omfatter dem som det er enkelt å sette en prislapp på. For veitiltak vil de viktigste være verdien av spart tid og strekning, færre ulykker og kostnaden av å bygge veien (…) De ikke-prissatte konsekvensene deles i fem utredningstemaer: landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser (…) For E6 gjennom Lillehammer (…) samfunnsnytten av både de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene er negative. I 2017 ble det utarbeidet en konsekvensutredning for E6 Vingrom-Ensby. For de prissatte konsekvensene er resultatet minus 4–8 milliarder kroner for de vurderte traseene. Det er «betydelig miljøskade» på naturmangfold for veialternativene gjennom Lågendeltaet. Men en samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser gir litt mindre miljøskade. Lågendeltaet er et viktig naturområde. Prosessen omkring Lågendeltaet naturreservat og ny E6 viser hvor utilstrekkelig den sektoriserte forvaltningen er til å løse de globale naturtap- og klimakrisene.»

Miljødirektoratet har talt mot ny E6 gjennom Lågendelta. De har ikke plukket sine bestemmelser ut av løse luften når de konkluderer med at «tiltaket er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt.»

Jeg håper inderlig at Klima- og miljøministeren nå bruker sin posisjon vettug og ikke vakler videre i denne saken.

Debby Lorimer, Lillehammer