Kriminalitet skaper utrygghet. En enkelt uønsket hendelse kan være nok til at personer får ødelagt resten av livet sitt. Politiet gjør størst nytte for seg dersom innsatsen bidrar til å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Å hindre i stedet for å reparere sparer samfunnet og enkeltpersoner for store kostnader.

Politiet skal ha en aktiv og forebyggende rolle i lokalsamfunnet. En viktig oppgave for oss er å sette andre i stand til å beskytte seg mot kriminalitet og uønskede hendelser. Forebygging er politiets hovedstrategi og skal ligge til grunn for all oppgaveløsning.

Samfunnet og kriminaliteten endrer seg raskt og politiet må ha oversikt og kunnskap om både samfunns- og kriminalitetsutviklingen samt årsaker til kriminalitet og uønskede hendelser. Dette skal sette oss i stand til å gjøre riktige prioriteringer og iverksette tiltak i forkant.

Forebygging som hovedstrategi innebærer et bevisst retningsvalg for hele politidistriktet. Det tradisjonelle synet på forebygging utvides fra hovedsakelig å være arbeid med barn og unge til å gjelde kriminalitetsforebygging på alle virksomhetsområder. Arbeidet med forebygging blant ungdom skal fortsatt være prioritert, men forebyggende arbeidet må også prioriteres ovenfor den voksne befolkningen.

Politiet kan ikke forebygge kriminalitet alene. Vårt bidrag til samfunnets samlede forebyggende innsats krever tilstedeværelse og aktiv deltakelse sammen med andre i lokalsamfunnet. Politiet må samvirke aktivt med andre offentlige aktører, næringsliv, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig. Hos oss ligger det til rette for dette etter reformen gjennom nye roller og nye måter å jobbe på. Vi har forsterket vår innsats innen forebygging i politidistriktet med både kapasitet og kompetanse slik at vi i større grad kan arbeide kunnskapsstyrt og effektivt.

Alle kommunene i Innlandet har en politikontakt som er bindeleddet mellom politiet og kommunene i det daglige kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politikontakten møter i politirådet som er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og for samordning av aktuelle beredskapsplaner og for arbeidet med samfunnssikkerhet.

Politiet har en lokal samarbeidsavtale med alle kommunene i Innlandet, men avtalen i seg selv forebygger ikke kriminalitet. Den må etterleves. Her kan både kommuner og politiet bli bedre.

Hvem skal ta eierskap og sørge for at man jobber best mulig med samhandling i alle etater og tjenester? Hvem sitter i midten og koordinerer at nødvendig samhandling er tilstede overfor den enkelte innbygger og i andre utfordringer i samfunnet?

I Innlandet er det flere kommuner som har en koordinator for å jobbe dedikert med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, kalt SLT-modellen. Hensikten med modellen er å samordne tiltak for barn og unge slik at de skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Dette gjelder også overfor den voksne befolkningen med utfordringer. Ikke alle kommuner har særskilte ansatte til dette arbeidet og med den innsatsen politiet har innen det forebyggende arbeidet må det være anledning til å forvente at kommunene prioriterer å ha en eller flere kriminalitetsforebyggere. Det er med kommunenes egne ressurser for rus- og kriminalitetsforebygging at vi vil oppnå en enhetlig, strategisk og effektiv kriminalitets forebyggende arbeid.

Trygghet for innbyggerne er vår viktigste prioritet. Politiet i Innlandet ønsker færre ofre for kriminelle handlinger, og at vi i tiden som kommer tenker på forebygging og bekjempelse av kriminalitet som en felles dugnad. Derfor håper vi at de kommunene som ikke har prioritert kriminalitetsforebyggende arbeid med særskilte ressurser nå vil gjøre det. For å utype vårt budskap og forsterke vårt samarbeid vil samtlige av Innlandets ordførere bli invitert til et møte med oss og våre politikontakter på nyåret da smittesituasjonen tillater det.

Rune Otterstad, leder Felles enhet for forebygging, Innlandet politidistrikt
Johan Brekke, Politimester, Innlandet politidistrikt