I Norge har de fleste kommuner rikelig med rent drikkevatn. Derfor tar vi nok vatn og rent vatn i springen som en selvfølge. Krisa i Askøy har gitt oss en støkk. Men de fleste av oss har nok glemt at Røros kommune stod i en tilsvarende situasjon i 2007. Sykdomsutbruddene på Røros og i Askøy må derfor bli mer enn lokale kriser. Alle kommuner, også vi Sel, må forsterke arbeidet med å sikre drikkevatnet.

Sel kommune leverer oss per i dag både mye og godt vann. Vassdragene i kommunen har god eller meget god økologisk og kjemisk tilstand. Men også her i Sel har vi et etterslep på vedlikehold og utskifting av gamle rør. Klimaendringer med flommer og mer intenst regn har forsterket utfordringene. For mye vatn lekker ut før det når abonnentene. Som innbyggere merker vi oss også at det med jevne mellomrom oppstår brudd i ledningsnettet. Dette er til plunder og heft og irritasjon for de som plutselig står uten vatn. Vi skal forvente forutsigbarhet i leveransen. I det lange løp er det også kostbart når forsyningssystemet er i dårlig stand.

Et oppdatert og pålitelig vatn – og avløpssystem er viktig for lokalsamfunnet og for samfunns- og næringsutvikling. Kommunestyret vedtok høsten 2014 en egen hovedplan vann og avløp for perioden 2015 - 2019. En hovedplan er kommunens styrende dokument for vann og avløpssektoren. De siste 4-5 årene er det årlig gjennomført utskifting av vann- og avløpsrør basert på prioriteringene i planen.

Mer enn halvparten av landets kommuner mangler en tilsvarende plan. Heldigvis er vi her i Sel i gang med et systematisk arbeid som skal sikre at også de neste generasjonene selværer har nok rent vatn i springen. Men vi kan ikke ta igjen etterslepet i ett jafs. Kostnadene med investeringer og drift av vatn og avløp fordeles på abonnentene. De neste årene må vi ta steg for steg og prioritere de ledningstrekkene som har mest lekkasjer og størst risiko for brudd. Men prioriteringene må samtidig samordnes med opprusting av veier og gater og tilrettelegging for boligbygging og næringsutvikling.

Vassrør og kloakkrør er tradisjonelt kommet noe i skyggen av andre politikk-områder som skole, helse og samferdsel. Vi mener vi framover må gi disse økt oppmerksomhet og høyere prioritering.