Hanne Alstrup Velure mener berørte kommuner er lei av at ulvekonflikten ved praktisk talt hver eneste korsveg havner i rettsapparatet. Velure uttrykker stor frustrasjon på vegne av Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Når dyrevernsorganisasjonen NOAH i løpet av våren får en rettslig avgjørelse på klagen over et fellingsvedtak som for lengst er effektuert, håper Velure på en tydelig, rettskraftig dom som legitimerer politisk styring av rovviltpolitikken.

Gjentatte rettstvister om lovligheten ved politiske beslutninger er utmattende. Først og fremst for direkte berørte, men også for andre politisk interesserte. Det er trolig også hensikten. Dette er en ren utmattelseskrig. Saksøkers mål er politisk. Etter at den politiske kampen er tapt, forlenges kampen i rettsapparatet.

Det blir ganske spesielt når det vises til at «både naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen stiller som krav for jakt at felling av fredede dyrearter ikke må true artens eksistens.» Ikke noe tyder på at vedtaket om å ta ut to eller tre skrøpelige individer er i nærheten av å bety noe som helst for artens eksistens. Denne rettsrunden tjener ingen annen hensikt enn å holde liv i glør det senere kan helles bensin på.

NOAHs advokat, jusprofessor Mads Andenæs, har uttrykt bekymring for at norsk rovdyrpolitikk vil gjøre landet mindre interessant for utenlandske turister. Det vrengebildet Andenæs og meningsfellene forsøker å skape av norsk forvaltning, er en større trussel.

Vi deler Velures håp om en dom som legitimerer politisk styring. Stortinget har ved flere anledninger angitt klar retning for forvaltningen. Vi er fortsatt tilhengere av et representativt demokrati, der folket styrer gjennom å velge sin lovgivende forsamling. Det er det åpenbart ikke alle som er ...