Det står nå i Hurdalsplattformen at de skal sørge for at «null-pluss»-alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut.

Vi har hele tiden visst at nullalternativet ikke er bærekraftig. Det var og er rett og slett for mange sykehus i Hedmark.

«Null pluss» ble definert av styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst som å videreutvikle de sykehusene vi har, og så erstatte det bygningsmessig dårligste med et nytt på Hamar. Derav «pluss».

Det bør først og fremst utredes et «null minus», der en bygger videre på det som finnes, men gjennomfører nedlegging av ett akuttsykehus i Hedmark, fortrinnsvis det dårligste.

«Null pluss» vil bare bli dyrere og enda mindre bærekraftig enn dagens modell. Det bør være innlysende. Og det visste nok styrelederen.

Roger Granum, Lillehammer, tidligere fylkesleder i Venstre