Juss-studiet på Høgskolen
i Lillehammer (HiL) ble startet med dugnadsånd og entusiasme. Vi startet opp i høsten 2004 med et årsstudium.

Det var et klart ønske fra daværende ledelse, rektor Gudmund Moren og direktør Jostein Skurdal, at vi skulle utvikle et klassisk universitetsstudium som samtidig var rettet mot arbeidslivets kompetansebehov, og som hadde et godt søkerpotensiale.

Sammen med krefter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, fikk vi i løpet av kort tid etablert et lite fagmiljø som arbeidet systematisk og målrettet for å tilby et kvalitativt godt undervisningsopplegg.

Første BA i rettsvitenskap i Norge: Årsstudiet viste seg å rekruttere godt og planene om et treårig BA-studium (bachelorstudium) tok etter hvert form. På den tiden var det ikke noe som het BA i juss. Men etter at det i 2004 ble opp til institusjonene selv å akkreditere 3-års studier, fant vi fort ut at selv om det ikke fantes tilbud om BA i juss på noen av landets øvrige utdanningsinstitusjoner, ville det med høgskolestyrets vedtak være etablert et slikt studium.

Ved høgskolestyrets vedtak i 2007 var BA i rettsvitenskap en realitet på Høgskolen i Lillehammer.

Senere har flere høgskoler og universiteter fulgt i våre fotspor og opprettet BA i juss.

Dette viste seg å bli en svært vellykket satsing, søkningen var stor og vi rekrutterte studenter med høy motivasjon og med et karaktersnitt fra videregående som er helt i toppklassen ved institusjonen.

I 2010 innledet vi samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). UiO kontaktet Kunnskapsdepartementet og opplyste at de stilte som garantist for 30 studieplasser på HiL. Dette innebar at dersom HiL ikke selv ble akkreditert av NOKUT som gradsgivende institusjon for master, ville studentene kunne fullføre de to siste årene ved UiO.  Både søknad om å bli akkreditert som gradsgivende institusjon for master og samarbeid med UiO forutsatte finansiering fra KD. Men daværende kunnskapsminister valgte i stedet å fordele studieplasser over hele landet, fremfor å satse på samarbeidet mellom HiL og UiO. Disse planene ble derfor lagt på is.

Deretter etablerte vi samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), der BA i juss fra Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved fakultetet i Bergen. UiB reserverte 30 plasser for våre studenter, dette antallet er senere redusert (p g a at andre utdanningsinstitusjoner med BA-tilbud også har fått denne muligheten). For øvrig kan våre studenter søke seg inn på juristutdanningene i landet utenom de reserverte plassene i Bergen, men det må da søkes via Samordna opptak på bakgrunn av karakterer fra videregående, og deretter gis fritak fra de tre første årene som er tatt på Lillehammer.

Avtale med UiO: Vi har på ny etablert samarbeid med Det juridiske fakultet ved UiO, og inngår i disse dager intensjonsavtale om forskning, utdanning og formidling. På sikt håper vi at dette kan gjøre det mulig for våre studenter å fullføre et femårig master-løp på Lillehammer, med drahjelp fra UiO.

Selv om dette kan ligge noen år frem i tid, vil et tettere samarbeid med UiO styrke oss faglig og gjøre veien frem lettere.

En utdanning i rettsvitenskap gir mange muligheter i arbeidslivet. Få utdanninger fører fram til jobb i så mange ulike bransjer som juristutdanningen. Vi finner jurister overalt i arbeidslivet og det vil alltid være stor etterspørsel etter juridisk kompetanse.

BA i rettsvitenskap har vært en satsing som har styrket høgskolen i universitetssatsningen, gitt kompetanse til regionen, gjort Lillehammer til et enda mer attraktivt studiested for mange studenter og Innlandet til et attraktivt arbeidsmarked. Og med en masterutdanning er mulighetene enda flere.

Studiet gjør det svært bra i den store nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen, noe som igjen befester vårt renommé og øker rekrutteringen.

Vi har pr. i dag ca. 400 studenter i rettsvitenskap, og søkningen i år har økt med 9 prosent i forhold til i fjor.

Vi ser det som et kvalitetsstempel at det er UiO som har kontaktet oss for å etablere dette samarbeidet. For å få til dette, er vi avhengig av ekstern finansiering. Vi håper regionale aktører ser potensialet i denne satsingen og gjør det mulig for oss å gi et enda bedre tilbud til fremtidens studenter på Høgskolen i Innlandet.

Istedenfor at mange av de best kvalifiserte ungdommene i regionen søker seg ut for å sikre seg høyt etterspurte utdanningstilbud, vil kvalifisert ungdom søke seg til regionen for å gjennomføre slik utdanning. Det antas at denne kompetansen lettere blir værende her etter endt utdanning.  Det er derfor i manges interesser at planene for et masterstudium i rettsvitenskap lar seg realisere.

Bente Ohnstad

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer