Vannmålere i Lillehammer kommune - etter forbruk


VANNMÅLER: Det blir overgang til bare bruk av vannmålere i Lillehammer. Noen lang utredning om dette bør det ikke bli, skriver innsenderen.

VANNMÅLER: Det blir overgang til bare bruk av vannmålere i Lillehammer. Noen lang utredning om dette bør det ikke bli, skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Kommunestyret behandlet i møte 26. september en sak om «Revidert forskrift for vann og avløpsgebyrer for Lillehammer kommune». Denne saken gjelder revisjon av forskrift vedtatt 17.10.2002.

I ny revidert forskrift er det foretatt en opprydding og klargjøring av bestemmelsene om grunnlaget for beregning av tilknyttingsgebyr for vann og avløp. Dette skulle vært gjort før. Det er videre i saksfremstillingen drøftet grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp.

Etter forskriften fra 2002 kan abonnenter velge gebyrberegning etter stipulert forbruk eller etter reelt målt forbruk med vannmåler.

Stipulert forbruk beregnes etter areal som gebyrareal etter bestemte regler. Stipulert forbruk beregnes kun etter areal. Antall beboere, tappepunkter eller stor/liten hage kan tas ikke med i beregningen.

I revidert forskrift er det bestemt at ved nybygg hvor byggetillatelse er gitt etter 01.01.2020 skal det betales etter målt forbruk.

I saksfremlegget sies det «det er ikke slik at vi i denne forskriften åpner for at alle boliger i kommunen pålegges vannmåler, men vi ser at bruk av vannmåler gir en mer rettferdig fordeling av kostnadene og mener at det er riktig å pålegge installasjon av måler i nye boliger, boliger med basseng av en viss størrelse og hos storforbrukere».

Det står videre: «Et eventuelt vedtak hvor alle kommunens abonnenter pålegges å benytte vannmåler vil fremmes som egen sak for kommunestyret».

Bruk av vannmålere

I saksfremlegget er det skrevet dette om bruk av vannmålere i Lillehammer kommune:

«I revisjonen av forskriften legges det opp til at kommunen i større grad kan påleggebruk av vannmåler. Der hvor en eiendom benytter vannmåler vil den betale for det reelle forbruket av vann, i stedet for stipulert forbruk slik normale er per i dag. Forslaget legger opp til at det benyttes enkelt vedtak, det vil si at enkelteiendommer, både private boliger og næringseiendommer, med høyt vannforbruk kan pålegges bruk av vannmåler. Eiendommen vil da måtte betale forbruksgebyr etter målt forbruk, det vil si reelt forbruk, i stedet for stipulert som i en del tilfeller i stor grad avviker fra reelle forbruket. Dette vil føre til en mer rettferdig fordeling av kostnadene. I dag vil merforbruket for enkelte eiendommer med høyt forbruk dekkes av fellesskapet, med vannmåler vil den enkelte betale for det man faktisk bruker. Økt bruk av vannmåler vil også kunne gjøre det lettere å avdekke vannlekkasjer på ledningsnettet slik at disse kan utbedres raskere, og kostnadene totalt reduseres. Vi har i forslaget spesifisert at eiendommer med utvendig eller innvendig basseng over 15 kubikkmeter normalt skal betale etter målt forbruk, det legges også opp til at nye boliger hvor byggetillatelse er gitt etter 01.01 2020 pålegges vannmåler. På sikt vil det kunne være aktuelt å innføre påbud om vannmåler for alle eiendommer, men dette må utredes videre før et endelig forslag vil komme».

Dette er skrevet og fremstilt som at revidert forskrift vil gi kommunen en ny og utvidet hjemmel til å pålegge vannmålerinstallasjon hos abonnenter som hittil har avregning etter stipulert forbruk, og der hvor kommunen mistenker eller har lokalisert overforbruk.

Dette er som å slå opp åpne dører og orienteringen til politikerne er ikke helt i samsvar med fakta. Slik mulighet har kommunen hatt også etter forskrift gyldig fra 2002. I denne forskriften i punkt 13.2 står det:

Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan i henhold til pkt. 7.3 kreve årsgebyr for vann basert på målt forbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforbruk og avløp kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsgebyr for både vann og avløp basert på målt vannforbruk.

Nå, som før, avhenger bruken av bestemmelsen på forvaltningen og forvaltningspraksis i kommunen og med evne og vilje til å praktisere hjemmelen.

I ny vedtatt forskrift vises til §3-8 og § 3-9.

Så er spørsmålet om hvordan situasjonen er i kommunen. Av i underkant av 10000 abonnenter er det nå i dag ca. 900 abonnenter som har vannmåler. Det vil altså si at ca. 9000 abonnenter betaler etter stipulert forbruk.

Fra saksutredningen fremgår det at LK ikke har kvalifisert statistikk over relevans mellom stipulert kontra reelt vannforbruk for forbrukergrupper, men det synses over problematikken.

I min bolig som er en frittstående villa fra 1982, betaler vi gebyrer etter et gebyrareal på 122 kvadratmeter.

Kanskje er også jeg en overforbruker eller merforbruker som benevnes i saksfremstillingen?

Vårt årsgebyr for vann er nå i 2019 kr.1964 og med en kubikkpris på kr.12.40 for vann vil det si at vi betaler for en ekvivalent mengde vann på 158.4 kubikkmeter pr. år. Dette er godt innafor normalen.

Bruk av vannmålere vil bare avdekke lekkasjer på de private stikkledningene, ikke normalt på kommunalt nett.

Kommunestyret godkjente revidert forskrift i møte 26.september 2019. Det ble da vedtatt å kreve vannmåler i alle nye boliger fra 2020.

Vedtaket gjør at bordet fanger. Lillehammer kommune kan ikke fra 01.01.20 ha tre nivåer og ordninger vedrørende bruken av vannmålere og innkreving av vann og avløpsgebyrene.

A. En ordning som etter forskrift krever vannmåler i alle nye boliger fra 01.01.2020

B. Et nivå /ordning der ca.900 abonnenter allerede har vannmåler.

C. Et nivå med ca. 9000 abonnenter som fortsatt i 2019 får avregning etter stipulert forbruk.

Det er her bare en ting å gjøre. Det er snarest at Lillehammer kommunestyre reviderer sin forskrift for vann og avløpsgebyrer og vedtar noe i skissert retning som lyder:

Alle abonnenter skal fra 01.01 2020 få sine vann- og avløpsgebyrer avregnet etter målt forbruk.

For abonnenter som i dag får sine vann og avløpsgebyrer beregnet etter areal og stipulert forbruk, informeres kommunestyret om hvordan overgang til vannmålerinstallasjon for disse planlegges.

Noen lang utredning og uttømmende saksfremstilling kan ikke dette kreve.

Steinar Bungum, Siv.ing., Lillehammer

Er du klar for mindre dusjing? Nå blir det krav om vannmåler i Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags