«Mens strømprisene går til himmels, kan vannutgiftene bli langt billigere for mange lillehamringer. Trolig innfører Lillehammer obligatorisk vannmåler for alle husstander. – Det kan du spare tusenvis av kroner på, sier VA-sjef Stine Holmøy.» Slik står det i GD 24. november i år.

Dette høres jo forlokkende ut. Men er det riktig?

Vann- og avløpssektoren skal drives til selvkost. Det vil si at kommunens gebyrinntekter på vann- og avløp skal tilsvare de utgiftene kommunen har. Kommunens utgifter til å drive vann- og avløpsanleggene forandrer seg lite ved innføring av vannmålere. Samlede gebyrinntekter må derfor være om lag det samme som før innføring av vannmålere. Dersom noen skal «spare tusenvis av kroner» som Stine Holmøy sier, må noen andre lillehamringer betale mer.

Vil vannforbruket i den enkelte husstand gå ned ved innføring av vannmåler? Vil vi endre vaner hvis det blir vannmålere? Vil vi slutte å la vannet renne når vi vasker hendene og pusser tenner? Vil vi ta kortere dusj? Kostnaden ved dusj er uansett hovedsakelig knyttet til strømforbruket til å varme opp vannet og ikke til vannmengden. Vil vi bare vaske fulle vaskemaskiner? Vi vil i hvert fall slutte å vanne i hagen og Lillehammer vil få like brune plener som de har i Ringsaker!

Det er lite erfaringer om vannforbruket går ned ved innføring av vannmåler, og erfaringene spriker. En undersøkelse i 2012 blant kommuner med vannmålere viste om lag 170 liter pr. person og døgn. Ifølge SSB/Kostra er vannforbruket i Ringsaker, som har hatt vannmåler siden krigen, 194 liter pr. person og døgn. Hamar og Gjøvik har henholdsvis 151 og 153 og Lillehammer oppgir 163.

Men vil ikke kostnadene til pumping og rensing av vann og kloakk bli lavere ved innføring av vannmålere? De største kostnadene er faste kapitalkostnader knyttet til bygninger og nedgravde ledninger samt bemanning. Driftskostnader som strøm til oppvarming og pumping og kjemikalier til rensing, utgjør en mindre del av totalkostnaden.

Hvis kommunen innfører vannmåler vil det bety en rørleggerkostnad på kr 5–15 000 for hver husstand og en årlig målerleie på kr 400. Vann- og avløpskostnadene for pensjonister som meg som bor i stort hus, vil gå mye ned mens kostnadene for familier med barn og tenåringer vil øke betraktelig.

Det ser med andre ord ut som konsekvensene ved innføring av vannmålere i Lillehammer er noe annet enn det VA-sjef Stine Holmøy sier i GD 24. november. Er det dette Lillehammers politikere ønsker for innbyggerne?

Tor Erik Urdahl, Lillehammer