Utgiftene staten har hatt til oppryddingen etter utslippet i 2018 beløper seg ifølge Miljødirektoratet til hele 16.656.396 kroner, over 16 og en halv millioner kroner, ifølge brevet sendt til Glasopor AS i Skjåk 15. september. Kopi av brevet er sendt blant annet til Skjåk, Lom og Vågå kommuner.

Glasopor AS i Skjåk er uenig i Miljøverndirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen. Se deres svar lenger ned i saken.

Bakgrunn for varselet er at det i oktober 2018 ble spredt ca. 25 000 kubikk glasopor fra Glasopor AS' utelager til Ottavassdraget og tilgrensende områder, i forbindelse med flom forårsaket av snøsmelting i fjellet og kraftig regnvær. Fylkesmannen i Innlandet fattet 14. februar 2019 vedtak om at Glasopor AS skulle planlegge og gjennomføre opprydding av nærmere angitte områder.

Det hastet

Fylkesmannens vedtak ble opprettholdt etter klage til Miljødirektoratet, jf. direktoratets vedtak 14.09.2020. Glasopor AS ga gjennom sin advokat uttrykk for at virksomheten ikke påtok seg ansvar for forurensningen i samsvar med pålegget fra fylkesmannen. Det hastet med å få gjennomført tiltak våren 2019 for å begrense spredningen av glasopor. Derfor fant Fylkesmannen i Innlandet det nødvendig å iverksette planlegging og opprydding med hjemmel i forurensningsloven § 74, første og annet ledd.

Fylkesmannen i Innlandet sørget for at påvirkede områder ble kartlagt, og at særlige sårbare områder ble identifisert, ifølge Miljødirektoratet. Det er disse områdene som ble prioritert for opprydding. NORVA24 fikk oppdraget med å rydde opp i forurensningen. Oppryddingen ble avsluttet som planlagt innen 15. juni.

15 millioner brukt til «søppelplukking» av glasopor

Krevende arbeid

I brevet heter det videre at selve arbeidet har vært krevende fordi det har vært vanskelig å benytte tyngre maskiner i våtmarksområder og ellers i strandsoner og flomsoner langs vassdraget. Fylkesmannen innhentet anbud på oppryddingen etter fastsatte regler for offentlige anskaffelser. Tiltakene er gjennomført og i etterkant kontrollert av Fylkesmannen, ifølge Miljødirektoratet som sier at det er Fylkesmannen som har opplyst om at samlet kostnad etter planlegging og opprydding er på 16.656.396 kroner.

I slutten av brevet som er undertegnet seksjonsleder Kari Holden og sjefingeniør Hilde Beate Keilen heter det at «Miljødirektoratet varsler med dette at vi vil vurdere å fremme krav mot Glasopor AS om refusjon av totalt 16 656 396 kroner.»

Vedtak om krav på refusjon vil være hjemlet i forurensningsloven § 76. Eventuelle kommentarer til dette varselet må være sendt Miljødirektoratet innen 3 uker fra varselet er mottatt.

16. september 2020 mottok Glasopor et varsel fra Miljødirektoratet om å dekke påløpte kostnader for opprydning etter flommen i Ottaelva høsten 2018.

Glasopor AS uenig:

Glasopor AS er uenig i Miljødirektoratets konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen.

Administrerende direktør Per Annar Lilleng uttaler følgende i en pressemelding:

Vi står fast ved at Glasopor ikke kan lastes for flommen som rammet helt uventet på et sted ingen hadde forventet flom. Flommen ble heller ikke varslet av myndighetene. Vi er en liten miljøbedrift som driver vår virksomhet i tråd med alle offentlige godkjenninger, på en offentlig godkjent tomt. Næringslivet kan ikke bære et større ansvar for kostnader ved plutselige og uventede naturkatastrofer enn det offentlige.

Vi er en viktig arbeidsgiver i Skjåk, og vi bidrar indirekte til flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Vi har ingen andre planer enn å videreføre virksomheten, og har fortsatt tro på at det finnes en løsning der det offentlige bærer kostnadene for opprydningen.

Det varsles villere og våtere vær i årene som kommer. Hvem som til slutt pålegges ansvaret for oppryddingen etter «tusenårsflommen» i Ottaelva er prinsipielt viktig, og berører ikke bare Glasopor AS. Dersom Miljødirektoratets konklusjon blir endelig vil den ha konsekvenser for alle som driver sin virksomhet i Norge, og viktige arbeidsplasser rundt om i landet.