NHO Reiseliv representerer over 3000 medlemsbedrifter innen alle områder av norsk reiseliv. Norsk reiselivsnæring er opptatt av bærekraft og reiselivet har stor respekt for forvaltning av dyreliv, naturområder og verneområder. Mange av reiselivsbedriftene lever da også av å bringe gjester og besøkende inn i den uberørte og ville naturen som vi har i Norge. De har således en økonomisk interesse av å bevare natur og dyreliv for fremtidige gjester. På den måten er organisert ferdsel og næringsutvikling også et middel for god naturforvaltning.

Nylig sendte Rondane-Dovre nasjonalparkstyre utkast til retningslinjer for organisert ferdsel knyttet til et bestemt område i Rondane nasjonalpark på høring. Forslaget vil innskrenke muligheten til organisert ferdsel i et viktig reiselivsområde. NHO Reiseliv og NHO reiseliv Innlandet er bekymret for at forslaget vil ha uheldige konsekvenser for både reiselivsnæringen, naturforvaltningen og sikkerheten i områdene som berøres av høringen. NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Innlandet anbefaler derfor at forslaget trekkes tilbake og heller brukes som et grunnlag for dialog om utfordringer med berørte parter som opererer i området, hvor man sammen kan finne de gode løsningene og alternativene

Prosessen rundt høringsdokumentet fremsto forhastet. Det var en kort høringsfrist om et vanskelig tema, og mange av de berørte bedriftene knyttet til Rondane er enten i oppstart av sesong, eller i drift. En innskrenkning av rammebetingelsene midt i sesongen er svært uheldig, og vil ha alvorlige økonomiske konsekvenser for mange bedrifter, både på kort og lang sikt.

Hva er organisert ferdsel og hvordan skal man skille dette fra uorganisert? Og hvordan skal det kontrolleres at de som ferdes i de regulerte områdene er organisert? Dette er vanskelige spørsmål som høringsnotatet ikke ga noen svar på. Hvem som skal gjøre kontrollene, hvilke sanksjoner som vil bli ilagt hvilken klageadgang man eventuelt har på ulike vedtak er viktige ting å vite for en bedrift og generell rettssikkerhet.

Hvis for eksempel et hotell eller en opplevelsesbedrift får spørsmål fra sine gjester om å gå i disse områdene, må svaret da bli at gjestene kun kan ferdes der på egen hånd.

 

Ved å gjøre organisert ferdsel ulovlig i visse områder, reduserer man sikkerheten i disse områdene. Hvis for eksempel et hotell eller en opplevelsesbedrift får spørsmål fra sine gjester om å gå i disse områdene, må svaret da bli at gjestene kun kan ferdes der på egen hånd. Ved å stanse organisert ferdsel men tillate at privatpersoner kan bevege seg i disse områdene, øker man risikoen for ulykker. Guider har verdifull kunnskap om både sikkerhet, naturforvaltning, vær og vind og lokale forhold som er et gode for de besøkende. Det er også grunn til å påpeke at guider har bedre kunnskap om hvordan man skal te seg om man møter på dyr, for eksempel villrein. I mange tilfeller er organisert ferdsel bedre enn at uerfarne privatpersoner beveger seg i et område. Dette godet vil man med de foreslåtte endringene risikere å miste.

Det er også grunn til å påpeke at i stedet for forbud mot eller innskrenkninger av organisert ferdsel i ulike områder, er god dialog med bedrifter som driver med organisert ferdsel et virkemiddel som forvaltningen bør benytte seg av. Dette vil legge grunnlaget for mer styring og kontroll i sårbare områder og vil kunne styrke forvaltningen av områdene.

Både overnattingsbedrifter og opplevelsesbedrifter blir rammet av retningslinjene som Nasjonalparkstyret foreslår. Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst og helt avgjørende for hvor turister reiser, og om de kommer tilbake. Opplevelser gir merverdi til overnatting, restaurantbesøk, handel og transport. Våre tall viser at Oppland fylke er Norges sjuende største fylke innen opplevelsesnæringen, og omsetter for nesten 500 mill. kroner. Denne næringen har økt sin omsetning i Oppland med over 110 % fra 2004 til 2017. Dette har de klart gjennom å utvikle seg til å bli et attraktivt reisemål gjennom hele året, og reiselivsaktørene i denne regionen har lyktes med å utvikle og selge unike opplevelser året rundt. Å forverre rammebetingelsene for denne næringen vil ramme verdiskapingen og sysselsetting i regionen.

Regjeringen i Norge har som strategi å utvide sesongene og å spre besøkene ut over hele året. Kort oppsummert ønsker man å bidra til besøk i «hele Norge, hele året». Å utvide sesongene og å løfte skuldersesongene er noe også bedriftene jobber mye med, blant annet for å sikre driften og den økonomiske forutsigbarheten. Dette kan innebære åpning helt fram til november, og oppstart allerede i januar. Dette er lite forenlig med høringsnotatets definisjon av sesonger som innebærer forbud mot organisert ferdsel i nov. – februar. Vi håper at innspillene som er gitt av oss og andre bidrar til at vi får et mer fleksibelt regelverk i Rondane til det beste for alle. Med god dialog, samarbeid og forvaltning er det mulig å balansere reiseliv med den unike og ville naturen Norge har.