SV, MDG, Rødt og Senterpartiet stemte i mandagens Planutvalgsmøte for at forslag til reguleringsplan for ny E6 og avlastet veg ikke skal legges ut på høring og offentlig ettersyn. De mener det er best at du og jeg, og alle andre innbyggere, etater og organisasjoner ikke skal få komme med innspill eller synspunkter. Litt skremmende.

De gjør det riktignok av gode og prinsipielle grunner: De vil markere at man ikke skal kunne bygge vei gjennom et naturreservat, og det er jo lett å være enig i.

Hadde det vært slik at reservatet fra før var uberørt av vei og nå skulle få en av Norges mest trafikkerte veier tvers gjennom seg så ville vi virkelig protestert heftig, alle sammen. Men det er jo ikke slik.

Ny E6-plan går ut på å FLYTTE dagens europavei vekk fra den mest sårbare delen av reservatet til et sted hvor det er betydelig mindre belastning på reservatet. Samtidig flyttes den vekk fra byens tettbebyggelse til et område med svært få beboere. På gjenværende lokalvei vil 75 til 80 % av tungtransporten (3000 pr. døgn) bli borte og de siste 20 – 25 % vil stort sett passere inn og ut av byen vår på dagtid. I lav hastighet. Pust!

Ja, dere vant første runde. Vi beboere og mer enn 80 % av naturreservatets fredede fugler tapte.

Vi erkjenner med undring at disse partiene viser total likegyldighet til oss som i dag er Lågendeltaets og europaveiens nærmeste naboer. Vi konstaterer også at de samme partier det siste året ikke har kommet opp med et eneste gjennomførbart virkemiddel som kan dempe ulempene som blir påført oss ved fortsatt E6 i eksisterende trase. Forslagsstillere om lokk og miljøtunneler bør sjekke både lovlighet og gjennomførbarhet med fagmyndighetene før de kommer med det vi opplever som «luftslott». Støyskjermer vil riktignok kunne gjennomføres, men det er det kun en liten gruppe beboere som vil ha glede av.

19000 kjøretøy i døgnet på E6 forbi Lillehammer skal ifølge prognose øke til 24000 innen 2045. Myndighetene setter krav til motorveistandard H3 hvis ÅDT overstiger 12.000. Vi ser med skrekk på den belastningen dette blir for oss alle, når over slike mengder kjøretøy skal sluses i stadig større antall over den smale brua.

Trafikksikkerheten tapte også ved mandagens avstemning. Vi som bor på hver side av Lågen må, hvis planutvalgets avgjørelse blir stående, de neste år belage oss på fortsatt å måtte «kaste oss inn mellom trailerne» for å komme oss til og fra sentrum. Ulykkene har vært mange på denne strekningen, og vil øke med den forventede trafikkøkningen de neste årene.

Lillehammer trenger egen lokalvei (myndighetskrav) som skilles fra E6. Det lar seg ikke gjøre med Planutvalgets løsning med mindre Vingnesbrua tas i bruk igjen.

For oss beboere handler denne saken om noe langt viktigere enn hypotetiske prinsipper. Vedtaket om E6 vil ha praktiske og vesentlige følger for oss, vår helse og våre fremtidige barn hver time, hele døgnet de neste 30 år.

Vi ber derfor kommunestyret legge reguleringsplanen ut på høring slik at både vi og de som er uenige med oss gis mulighet til å komme med innspill.

Asle Birkeland, Vingar Grendeutvalg
Stian Berge og Helge Gjerde, Busmoen vel