Etter en årelang utredning har styrene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF opparbeidet et solid faktagrunnlag som både helsefaglig og økonomisk støtter opp om anbefaling om Mjøssykehuset som vegvalg i sykehusutredningen. Dette valget er også godt forankret i Brukerutvalget og i et klart flertall av kommunene i Innlandet.

Vi venter nå på endelig velsignelse fra helseministeren, men denne synes å sitte langt inne. Fra flere sentrale Ap-politikere settes nå halen på Vedum som hovedårsak til at endelig beslutning uteblir. Årsaken ligger muligens i valgflesket Vedum serverte før valget høsten 2021.

Da Elverum kommune i sin tid ga støtte til Mjøssykehuset, lå det nok en forventning om videre drift av Elverum som akuttsykehus i modellen. Etter idéfasen der en rekke alternative strukturvalg ble vurdert både faglig og økonomisk, fattet SI HF, HSØ RHF og helseminister Høie i 2019 vedtak om Mjøssykehusmodellen som framtidig modell for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. I tillegg til Mjøssykehuset skulle man fortsette drift på et sykehus med akuttfunksjoner og et sykehus med elektive funksjoner. Etter neste utredningsfase ble Lillehammer valgt som akuttsykehus mens Elverum skulle huse det elektive sykehuset.

I 28. mai 2021 vedtar HSØ-styret følgende: Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal videreføres i konseptfase hvor følgende sykehusstruktur legges til grunn:

  • Mjøssykehuset med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv.
  • Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.
  • Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.

Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.

Før stortingsvalget i 2021 sendte Vedum ut brev til husstander i Elverum der han lovet å jobbe for videre akuttsykehus på Elverum inkl. fødetilbud. Vi antar at Senterpartiet fikk gjennomslag for å «utrede nullpluss fullt ut» i Hurdalsplattformen, hvilket medførte at nullpluss har vært et reelt alternativ og ikke kun et referansealternativ som er vanlig i slike utredninger.

I Konseptfase del 1 har man sett på hvordan man kunne få en hensiktsmessig fordeling av virksomhetsinnholdet i Divisjon Elverum-Hamar. Divisjonen så det som mest hensiktsmessig å samle all akuttmedisin på Hamar mens Elverum kunne driftes som elektivt sykehus. Dette forslaget fikk sin velsignelse i et brev av Busterud og Skjærvik. Imidlertid ble dette forslaget stanset av HSØ da dette ikke var i henhold til mandatet.

22.9. 2022 godkjenner HSØ-styret å legge Mjøssykehusmodellen til grunn for steg 2 av konseptfasen. Styret godkjenner at Mjøssykehusalternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen for Videreutvikling av SIHF, videre er følgende spesifisert:

  • Videre konkretiseringer er gjort i saksfremlegget.
  • Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.
  • Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.

Etter en samlet vurdering støtter styret at indremedisinske akuttfunksjoner kan legges til sykehuset i Elverum for det opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.

Roger Andreassen, Ottar Korsnes og Leif Peder Østmo, Moelv