Venstre støtter ikke sentraliseringen

Innlandet Venstre støtter ikke den massive sentraliseringen i rettsvesenet som domstolkommisjonen foreslår.

Innlandet Venstre støtter ikke den massive sentraliseringen i rettsvesenet som domstolkommisjonen foreslår.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Domstolskommisjonen foreslår at 60 tingretter blir til 22, med 30 bemannede rettssteder. For Innlandet foreslås det at antall tingretter reduseres fra dagens 8 og til 1, men med i alt 3 rettssteder (Hamar, Tynset og Gjøvik).

Jeg og Innlandet Venstre støtter ikke dette forslaget, og mener vi i stedet må opprettholde de fleste av dagens tingretter og jordskifteretter i vårt område. Jeg er likevel enig med kommisjonen i at jordskifterettenes status best ivaretas ved at de samlokaliseres med tingrettene.

Kommisjonen mener det er nødvendig med større fagmiljøer som kan være pådrivere for fagutvikling, og som kan gi mulighet til en moderat spesialisering, kanskje særlig viktig i saker som involverer barn. Med større enheter kan dessuten arbeidsbelastningen mellom dommerne utjevnes og ledig kapasitet utnyttes til beste for brukerne.

Jeg kan se argumentene for å samle domstolene i større enheter, og har merket meg Riksrevisjonens kritikk av at flere tingretter ikke klarer å overholde de saksbehandlingsfrister Stortinget har satt. Rettssikkerhet og effektivitet er de grunnleggende hensynene når organiseringen av domstolene vurderes.

Jeg vil likevel peke på at det allerede har funnet sted en sentralisering ved tidligere sammenslåinger. Det er dessuten både små og store tingretter som ikke klarer å overholde tidsfristene, noe som taler for at denne utfordringen først og fremst er et ledelsesproblem. Utfordringene med effektivitet kan også løses ved at man har en «pool» av dommere som ikke er knyttet til en bestemt rettskrets, men kan settes inn der behovene til enhver tid er størst.

Når det gjelder behovet for større fagmiljøer, må det tas i betraktning at kunstig intelligens er på full fart inn i samfunnet – etter hvert også i domstolene. Det vil medføre at lik praksis og økt rettssikkerhet kan bli resultatet selv om fagmiljøene ikke blir vesentlig større.

Kommisjonen peker på at geografisk avstand til domstolen er et relevant argument for mindre grad av sentralisering. Samtidig sier kommisjonen at de fleste bare få ganger i livet har behov for å oppsøke domstolen, og finner i realiteten at dette argumentet derfor må vike for større fagmiljøer.

Noe kommisjonen ikke ser ut til å ta i betraktning er at geografi har stor betydning også for lokalsamfunnene fordi tingrettene, og jordskifterettene, skaper positive ringvirkninger i form av attraktive arbeidsplasser både for dommere og for advokater som har mye av sitt virke knyttet til tingretten. Forsvinner dommerne, forsvinner fort advokatene også. Disse yrkesgruppene tilhører den sosioøkonomiske «kreative klasse», og det gjør ofte ektefeller/partnere som gjerne også har høy utdanning. Lokalsamfunnets attraktivitet vil antakelig synke også for andre yrkesgrupper som tilhører samme sosioøkonomiske klasse. Flere lokalsamfunn vil derfor måtte regne med å miste en rekke svært verdifulle innbyggere dersom tingretten og jordskifteretten forsvinner.

Det har vært mye snakk om den uhåndterlige geografiske størrelsen av det nye Viken fylke. Til sammenligning er det nye Innlandet fylket dobbelt så stort. Jeg og Innlandet Venstre vil ikke ha en ny domstolsstruktur som både for Innlandets og andre distrikters del innebærer svært lange reiseavstander og enda større opphoping enn i dag av folk med høy utdanning og kompetanse i de største byene.

Jeg vil legge til at jeg selvsagt anerkjenner domstolenes viktige samfunnsoppgaver, og vil derfor understreke behovet for at ressurstilgangen økes slik at borgerne til enhver tid sikres høyest mulig effektivitet og rettssikkerhet.

Sjur Skjævesland, leder, Innlandet Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags