Vi merker det på været: Klimaet blir varmere, våtere og villere. Stadig voldsommere regnskyll fører hvert år til oversvømmelser av gater og kjellere. Veier blir uframkommelige og mange steder har ras dratt med seg vei og jernbane. I første linje i beredskapen, både på sikkerhet og helse, står Fagforbundets medlemmer. Derfor spør vi: Hvordan ruster vi oss for å møte dette?

Vann- og avløpssystemene i mange kommuner er eldgamle og i dårlig stand, og dagens ledningsnett er ikke dimensjonert til å ta unna vann fra ekstremvær. Vedlikeholdsetterslepet av denne samfunnskritiske infrastrukturen blir mer alvorlig desto varmere kloden blir. Et sted i nærheten av ufattelige 280 milliarder kroner er anslått, for å få utskiftingstakten opp på et forsvarlig nivå.
I tillegg må vi investere i kompetanse. Vi trenger dyktige fagarbeidere på alle nivåer for å sikre godt drikkevann også i framtiden. Rent vann er vårt viktigste næringsmiddel, og Askøy-saken viste tydelig hvor sårbare vi er.

Globalt ser vi at klimaendringene rammer skjevt. Det er de med det skjøreste livsgrunnlaget som lider mest. I områder hvor klimaendringene påvirker tilgangen til rent drikkevann, trues også grunnleggende samfunnsfunksjoner som helsetilbud, brannvesen, skoler og matproduksjon.

Klimaendringer, fattigdom, befolkningsøkning og konflikter tvinger mange mennesker på flukt. Særlig går manglende tilgang til vann ut over marginaliserte grupper i samfunnet. Verden over sliter mange mennesker – kvinner, barn, flyktninger, urfolk og funksjonshemmede – med at deres behov blir oversett, og mange støter på diskriminering når de strever for å skaffe seg tilgang til vann.

FNs bærekraftsmål nummer seks slår fast at alle mennesker skal sikres tilgang til rent vann innen 2030. Det betyr at alle mennesker må sikres tilgang til rent vann, uansett hvem man er og hvor man kommer fra. Lovgivningen må anerkjenne denne rettigheten gjennom tydelige forpliktelser slik at alle land sikrer alle lag av befolkningen tilgang til rent vann. Likevel lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til verdens viktigste ressurs.

Den verdensomspennende privatiseringstrenden er en av hovedårsakene til urettferdig og begrenset tilgang til vann mange steder i verden. At sosiale behov gjøres til gjenstand for private aktørers fortjeneste er både nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner opptatt av å bekjempe.

Fagforbundet har rundt 2000 medlemmer som jobber med vann og er dermed den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Vi oppfordrer til å markere verdens vanndag! Vi trenger økt tilgang til rent drikkevann over hele verden og en mer rettferdig forvaltning av denne viktigste av alle ressurser.
Vann er en forutsetning for alt liv. Vi må handle nå.

Anders Kollmar-Dæhlin, Ringsaker, Fagforbundet Innlandet