Gå til sidens hovedinnhold

Verken fugl eller fisk fra GD

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor denne plutselige interessen for svært lokal fugl, GD? Hva med fisk og annet dyreliv? Hva med flora og økosystemet som helhet?

Det er oppsiktsvekkende at GD i sin leder 11. juni ser ut til å mene at det i 2021 foreligger «ny kunnskap» som kan rettferdiggjøre at vernet av Lågendeltaet naturreservat må vike for en overdimensjonert motorvei – for å unngå en katastrofe for fuglelivet. All ny kunnskap forteller at vi ikke kan bygge ned mer natur, og aller minst den som er vernet.

FNs bærekraftmål nr. 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. FNs tiår for naturrestaurering innledes nettopp nå.

Tiåret skal gi et løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. I et slikt perspektiv gir det ikke mening å gi redaksjonell støtte til brudd på verneforskriften.

Følgende formulering framstår også som spesiell: «... avbøtende tiltak kan styrke miljøkvaliteter i området». Å antyde at et alvorlig inngrep i naturreservatet på noen som helst måte kan styrke miljøkvalitetene i området, er både villedende og uredelig.

Naturvernforbundet i Lillehammer mener at det ikke er plass til firefelts vei verken vest for, øst for eller gjennom Lågendeltaet naturreservat. Tvert imot bør eksisterende trasé på østsiden utbedres på en slik måte at bebyggelse og natur skjermes bedre mot lyd- og luftforurensning.

GDs katastroferetorikk er katastrofe – for naturen.

Ida-Sofie Solberg Stryken, Naturvernforbundet i Lillehammer

Katastrofal veg for fuglelivet?