I Trygdeskandalen ble minst 80 personer urettmessig dømt for trygdesvindel. 2 400 fikk krav om tilbakebetaling. Saken har blitt et skrekkeksempel, og har ført til at flere ønsker en reform i Nav. FO Innlandet er redd for at vi skaper nye blindsoner, om vi tegner det nye kartet uten å kjenne terrenget. Derfor ønsker vi en helhetlig gjennomgang av Nav.

Utredningen «Blindsonen» avdekket at det manglet fire K’er i Nav; kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning. Nav er velferdsstatens førstelinje. Den er essensiell for å ha et velfungerende arbeidsmarked og gode livsvilkår for hele folket. Alle får på ett eller annet tidspunkt bruk for tjenestene i Nav, og vi forventer at Nav stiller opp når vi trenger det.

Vi trenger en storrengjøring av Nav. Den starter med KOSST, nemlig en gjennomgang av kompetansesammensetningen, organiseringen, styringsmodellene, samhandlingen og tilgjengeligheten.

Kompetansen til de ansatte er Navs viktigste ressurs. For å gi god hjelp, trenger vi nok ansatte med rett, sosialfaglig kompetanse. Likevel stilles det ingen krav til at ansatte i Nav har utdanning som sosialarbeider. Vi trenger en gjennomgang av kompetansesammensettingen på Nav-kontorene. Vi må vite at de ansatte har den kunnskapen som trengs til å hjelpe folk på en best mulig måte.

Organiseringen av Nav må ses på. Etter at Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen, og samordnet med den kommunale sosialtjenesten, opplever noen at det er vanskelig å komme i kontakt med den de trenger. Det som skulle fungere som «en dør inn» for 15 år siden, har blitt som en labyrint for både brukere og ansatte. Tjenestene må være organisert slik at alle får den hjelpen de trenger, uten å oppleve seg som en kasteball i systemet.

Styringsmodellene i Nav er kompliserte. Nav preges av mål- og resultatstyring etter prinsippene i New Public Management (NPM). Dette er en styringsform som har bidratt til økt fokus på oppgaver og tiltak som kan måles. Flere politikere som tidligere var pådrivere for NPM, går i dag ut og innrømmer at modellen ikke er en god styringsmodell for offentlig velferd, hvor relasjonelle prosesser er avgjørende for resultatet. De ansattes faglige vurderinger må gis større tillit og autonomi.

Samhandling og informasjonsutveksling internt og eksternt i Nav må forbedres. Ansatte må få økt mulighet til samhandling på tvers av enheter / avdelinger, og det må bli enklere å avklare faglige spørsmål og fortolkninger uten hinder av byråkratiske barrierer. Å sørge for en slik samhandling vil være i tråd med sosialtjenesteloven. I dag er det svært variabelt i hvilken grad Nav-kontoret anerkjenner og ivaretar dette ansvaret.

Tilgjengelighet betyr at du kan få kontakt med veilederen din eller det lokale Nav-kontoret. Godt sosialt arbeid krever at man bygger relasjoner over tid. Det betyr at de ansatte må være tilgjengelige for innbyggerne. Helsetilsynet avdekket derimot en helt annen virkelighet i sin rapport om Nav Kontaktsenter. Det som skulle være «én-dør-inn» til Nav har vist seg å bli en kraftig omvei for de som har behov for kommunale sosiale tjenester. I verste fall blir det en blindvei.

Rapporten viste at velferdsstatens siste sikkerhetsnett, de sosiale tjenestene, ikke er tilgjengelig for store deler av befolkningen. Tilfeldighetene påvirker i stor grad om du får snakke med noen som kan hjelpe deg eller ikke. Vi trenger et åpent og tilgjengelig Nav som gir tilpasset hjelp til de som trenger det, uten store variasjoner i tilgjengelighet og uønskede geografiske ulikheter.

Tiden er inne for å realisere intensjonen bak Nav, nemlig å gjøre det lettere å motta hjelp. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. FO Innlandet står opp for trygghet.

Åse-Kari Kobbersletten, nestleder FO Innlandet
Olav Neerland, leder FO Innlandet
Fagforeningen for sosialarbeidere