Svar på leserbrev fra Svein Rundtom, GD 18.01.2021

Myndighetene har pålagt alle nettselskap å ha navn som ikke kan forveksles med annen virksomhet. Gudbrandsdal Energi-konsernet har etter en grundig prosess valgt Vevig AS som det nye navnet på nettselskapet. Betydningen til navnet kan forklares som følger. «Vev» er synonym for «nett» og «evig» peker på at strømnettet er til glede og nytte til evig tid. Sammensatt blir det Vevig.

Det er noen vesentlige momenter Rundtom overser når det gjelder pris og prisutvikling. Fra 2017 til 2019 ble prisene betydelig redusert. Samlet sett fra 2017 til i dag er prisøkningen beskjeden. Et anlegg med 63 A hovedsikring har hatt en prisøkning på 11 % fra 2013 til i dag. For kunder med anlegg som har 40 A hovedsikring har det vært en nedgang på 9 %. I samme perioden har den generelle prisveksten vært på 19 %. Selv om enkelte andre nettselskap for 2021 kan rapportere om en reduksjon i forhold til 2020, mener vi det er viktigere for våre kunder at Vevig, år etter år, har ligget blant de aller rimeligste nettselskap på NVEs statistikk.

Rundtom mener vi har endret leveringsgrunnlaget uten varsling og forutgående beregning. Det stemmer ikke. Det er gjort grundige beregninger før omfordeling mellom fastbeløp og energiledd ble gjennomført og det nye sikringstrinnet på 40 A ble innført. Innføring av et nytt sikringstrinn som reduserer kostnader for de det gjelder trenger heller ikke varslingstid utover det som er normalt ved tariffendinger. Som nevnt over har kunder med 20 000 kWh i årsforbruk fått en prisøkning de siste årene som ligger langt under den generelle prisstigningen i samfunnet. Nettkunder som hadde hovedsikring på 40 A eller under ble automatisk overført til den nye tariffen og har fått redusert sine nettkostnader. Et fåtall kunder har selv sørget for å få redusert hovedsikring til 40 A.

Når det gjelder sikkerhet kan vi ikke se at innføring av flere sikringstrinn er en utfordring. Det er uansett viktig at elektriske anlegg dimensjoneres riktig, men samtidig er det viktig at strømnettet utnyttes riktig for å holde kostnadene nede. Dersom det ikke ivaretas, vil nettinvesteringene øke og våre nettkunder må betale høyere nettleie enn nødvendig.

Bruk av for eksempel vaskemaskiner og tørketromler om natta er ikke å anbefale. Dagen har mange timer en kan fordele forbruk på for å unngå effekttopper som oppstår i korte tidsperioden om dagen.

Avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at Olje og energidepartementet har til godkjenning forslag fra NVE til nye krav til utforming av nettariffer. Forslaget innebærer at nettariffene skal innrettes mot høyere fastledd (og evt. effektledd) og lavere energiledd. De nye smartmålerne (AMS) er et viktig bidrag i å få til gode, kostnadsriktige og rettferdige nettariffer.

Odd Refsdal, Vinstra, Vevig AS

Nettavgift i Midt-Gudbrandsdalen