Miljødirektoratet har i sitt vedtak 19.12.22 vedtatt å avslå E6-bygging gjennom Lågendeltaet naturreservat, med henvisning til at betingelsene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke er oppfylt. Gudbrandsdalstinget aksepterer ikke at tiår med planlegging, utredninger, vedtatte reguleringsplaner og Stortingets vedtak om finansiering og utbygging med det settes til side. Arbeidet med ny E6 mellom Moelv og Øyer må fortsette.

Miljødirektoratet vedtak henger på to momenter i vurderingsdelen av vedtaket:

  • Direktoratets vurdering er at "vesentlig samfunnsinteresse" (§ 48) ikke er innfridd fordi prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Direktoratet "gjetter" på hva som blir fremtidig politikk fordi det i Samferdselsdepartementets fagproposisjon er gjort en oppfølging av et anmodningsvedtak i Stortinget gjennom å sende ut revisjon av vegnormaler på høring.

Gudbrandsdalstinget forventer at Regjeringen griper inn ved å:

  1. Tydeliggjøre at "vesentlig samfunnsinteresse" omfatter mer enn lønnsomhetsbetraktninger.
  2. Tydeliggjøre hva som er gjeldene politikk (veinormal som gir klasse H3 ved ÅDT over 12.000 kjøretøyer).
  3. Revidere forskriften slik at det ikke er tvil om at punkt 1 og 2 kvalifiserer til at det kan gis dispensasjon.

Det nylig avslåtte vest-alternativet ville gitt en betydelig redusert forstyrrelse i reservatets mest sårbare, og sterkt forstyrrede, område. Tungtransport om natten er den delen av trafikkbildet som forstyrrer reservatets verneverdier aller mest, og denne ville i all hovedsak passert lydløst gjennom en 4km lang tunnel forbi hele reservatets mest sårbare område. Dagens E6-bru ville blitt en fylkesveg, der en innføring av en «miljøfartsgrense» om natten i de mest sårbare 4 ukene om våren kunne gitt enda en viktig miljøforbedring for hvilende trekkfugler på de nærliggende mudderbankene.

Gjennomføring av det nylig avslåtte vest-alternativet vil uten faglig tvil medføre et styrket vern av de mest angjeldende verneverdiene i naturreservatet, trekkfuglene. I tillegg vil hensikten med verneformålet, som er «å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl» bli oppfylt i større grad enn f.eks. å oppgradere dagens krysning langs, og tvers gjennom, de aller viktigste og mest sårbare kjerneområdene i reservatet.

Saken har over tid medført en debatt i mediene. De viktigste pådriverne har vært Lågendeltaets Venner og Naturvernforbundet. Naturvernsiden har utelukkende benyttet seg av overordnede og prinsipielle standpunkter om at det ikke er behov for ny motorveg, spesielt med 110 km/t, og at det ikke bør bygges ny motorvei over et naturreservat. Ingen av disse har respondert på flere initiativ fra fagbiologer og ornitologer, og at det viktigste i denne saken er å ivareta verneverdiene i Lågendeltaet naturreservat.

17 velforeninger, som i alt omfatter 5000 beboere langs dagens E6-trase, plages døgnet rundt av støyen fra dagens E6. Vest-alternativet ville fjernet det verste av denne støyen for et stort antall beboere. Dette utgjør også et viktig helse- og miljøperspektiv i denne saken.

På vegne av 12 ordførere i Gudbrandsdalen
Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer og leder av Gudbrandsdalstinget