Fylkestinget vedtok onsdag å øke honoraret for styremedlemmer i Vegfinans AS. Dette i en tid hvor stortingspolitikerne avventer lønnsøkning, og alle snakker om moderasjon.

Vegfinans AS eier og administrerer bompengeselskap på det sentrale østlandsområdet. Flere politikere i Innlandet fylkeskommune sitter i styret. Honoraret økes ikke med så mye, men vi mener det er et feil signal å sende nå. Fylkespolitikerne burde også stille opp for Korona-dugnaden.

Det stemmer at konsumprisindeksen har økt med 1,8 % i løpet av året, men de siste månedene har snudd det meste på hodet. Vi mener det er riktig å avvente situasjonen før vi bevilger våre egne mer i godtgjørelse.

Mange mennesker i Innlandet har blitt permittert og noen har mistet jobben. Det er usikkerhet rundt den økonomiske framtiden, med svak kronekurs og uro i markedet. Da føles det feil å skulle bruke skattebetalernes penger på økte styrehonorarer. Pengene bør heller investeres på en måte som hjelper til å få folk tilbake i jobb, og som kan gi tryggere framtidsutsikter for innbyggerne i fylket.

Vi synes det er betenkelig at et flertall i Innlandet fylkesting velger å gå i motsatt retning av andre offentlige instanser i denne saken. Særlig når det skjer helt uten en debatt om prinsipper, og uten kommentar til signaleffekten et slikt vedtak sender.

Johannes C. Wahl Gran, Gruppeleder MDG i Innlandet
Maria Aksberg, gruppeleder Rødt i Innlandet
Hans Olav Lahlum, gruppeleder SV i Innlandet