I et innlegg i GD vil Jonas Øglænd ha klart svar fra blant annet Venstre om en påstått motvilje mot samarbeid med private. Det klare svaret er: Venstre er fortsatt opptatt av kvaliteten på tjenesten, og mindre av om den leveres av kommunen eller et privat foretak.

Venstre legger til grunn et offentlig velferdstilbud som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. I møte med eldrebølgen ønsker Venstre å etablere flere omsorgsboliger og bofellesskap for eldre og syke. Det må gjerne vurderes om dette best utvikles i samarbeid med private utbyggere, gjennom et langsiktig leie til eie-forhold. Ideelle aktører uten mål om økonomisk profitt er selvsagt å foretrekke som samarbeidspartnere.

Venstre har ikke samme frykt som Ap, Sv og Rødt når det gjelder offentlig-privat samarbeid (OPS). Vedlikehold av bygg har ikke vært fulgt opp godt nok i kommunalt eie. Etterslepet er stort. Med god bestillerkompetanse kan vedlikeholdsarbeidet også legges inn i avtalen med private aktører.

Lillehammer kommune kan redusere framtidig vedlikeholdsetterslep ved å tegne kontrakter for lange tidsperioder. Kommunen må garantere finansiering, men binde dette opp mot at privat aktør sørger for kvalitet og godt vedlikehold. Lillehammer Venstre vil ikke gå imot at dette utredes.

OPS kan gjennom gode anbudsrunder gi bedre beregning av økonomiske konsekvenser. Avtaler som varer over lang tid, vanligvis 20-30 år, sikrer forutsigbarhet for innbyggerne som mottar tjenester fra kommunen. Dette er et viktig premiss for Venstre.

Risikoen for kommunen vil reduseres ved at prosjekter som blir forsinket ikke legger all belastning på fellesskapet.

Øyvind Aamodt i Rødt har meldt at han stemte feil i formannskapet da han stemte for et forslag om å utrede offentlig-privat samarbeid. Han ser det som en risiko at private skal tjene penger. Venstre kjenner ikke på denne frykten. Målet må være at samarbeidet skal være til gunst for både den som mottar tjenesten, for kommunen og for aktøren som bygger ut.

Samarbeid med private aktører betyr større valgfrihet for den enkelte og bidrar til å videreutvikle sosialt entreprenørskap og innovative løsninger som kommer hele samfunnet til gode.

Terje Kongsrud, Lilllehammer, ordførerkand. for Venstre