Innlandet er Norges viktigste matregion. Dette er en posisjon det er viktig jobbe for å videreutvikle, og det jobbes nå for fullt med en ny plan for jordbruket.

Hallvard Grotli kommenterer i GD arbeidet med grønn omstilling i fylket vårt, som Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet bruker mye ressurser på. Vi takker for de gode ordene han har om den nye tiltaksplanen for skogbruket, som hele partnerskapet for landbruk i Innlandet står bak. Skog-planen, som ble lansert i mai, er en oppfølging av arbeidet med Bioøkonomistrategien og prosjektet Biovalley.

Og for å følge opp Bioøkonomistrategien, er vi også i gang med en tiltaksplan for jordbruk. Dette er et arbeid som er igangsatt av Partnerskap for landbruk og som startet i vinter. Her er både jordbrukets partnere, Innovasjon Norge, Statsforvalteren og fylkeskommunen med på arbeidet. Gjennom dette arbeidet skal vi samordne gode initiativ for å styrke og utvikle jordbruket i Innlandet i fellesskap.

Hvilke særlige utfordringer har jordbruket i Innlandet, og hva skal til for å løse disse? Det er disse spørsmålene og løsningene vi nå går grundig inn i. Vi går her bredt ut og innhenter informasjon om de forskjellige bransjer og deres forskjellige behov. Det er også hyggelig at Grotli skriver at fylkestingets innspill til jordbruksforhandlingene er noe av det beste han har lest fra et folkevalgt forum på dette nivået.

Arbeidet ledes av fylkeskommunen og Statsforvalteren i et godt samarbeid, og det er et mål å få fram en god tiltaksplan i løpet av høsten. Slik sett er vi allerede godt i gang med utfordringen Grotli gir oss.

En slik plan er ikke bare viktig for å samle alle som skal bidra til felles mål og prioriteringer. Den er også et viktig kunnskapsgrunnlag for nasjonale myndigheter om hva et samlet Innlandet trenger framover i det grønne skiftet. Et Innlandet som gjennom vår produksjon, videreforedling og kunnskap gjør at vi er Norges spiskammers.

Vi er på saken. Klarer vi å samles om en felles utvikling av bioøkonomien i Innlandet vil disse næringene framover kunne bidra med opp mot 25 000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder kroner.

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører, og
Knut Storberget, statsforvalter

Handlingsplan jordbruk er i gang – og det skulle bare mangle i matregion nummer 1

Et nødvendig grønt opprør fra Innlandet