Regjeringen har skapt forventninger,
og regjeringen har forberedt oss på skuffelser. Fredag kommer forslaget til Nasjonal Transportplan 2022–2033. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lover «tidenes investeringsrammer», men veksten fra de siste åra flater ut.

Det er neppe rom for å putte inn nye prosjekter eller flytte prosjekter fram, uten at andre tiltak avblåses eller skyves ut i evigheten. Det betyr at heller ikke opposisjonen har særlig stort handlingsrom, hvis vi ser bort fra at Frp etter å ha forlatt regjeringen trolig igjen har mer å rutte med enn alle andre.

Vi bør forvente tydelige svar og konkrete tiltak for flere avganger og redusert reisetid med tog på strekningen Lillehammer – Hamar, når dobbeltsporet nå tas ut av planen. Det bør heller ikke være tvil om at å overføre vegprosjekter fra Statens vegvesen til Nye Veier AS ikke fritar regjeringen fra politisk ansvar for løsninger og framdrift.

Samferdselsministeren varsler overfor NTB at han i den nye langtidsplanen har forsøkt å skåne bilistene for økte utgifter til bompenger. Han burde samtidig rydde i bompengekaoset i Gudbrandsdalen, der det betales for mer veg enn trafikantene har fått, der trafikken og bompengeinntektene likevel ligger betydelig under hva staten mente de ville ligge på, og der fylkeskommunen sitter med et meningsløst garantiansvar.

For øvrig er forsøket på å dempe bompengetrykket viktig. Regjeringen og stortingsflertallet har bebudet sjokkøkning av avgiftene på fossilt drivstoff, for å redusere klimautslippene fra vegtrafikken. Forsiktighet i bompengepolitikken kan ses på som et forsøk på å harmonisere bompengepolitikk og politikk for drivstiffavgifter. Slik harmonisering er fornuftig.