Netthandel og konkurransen fra kjøpesentra og varehus utenfor bysentrum har utfordret sentrums utviklingsmuligheter lenge før Koronaen angrep en hel verden. 2020 ga en økning av netthandelen på over 50 prosent, og nedstengingen har selvfølgelig påvirket handelsmønsteret og slått ekstra hardt til innenfor store deler av handelsnæringen, servicehandelen, tjenesteytende virksomhet, servering og ikke minst turistrelatert virksomhet og arrangementer.. Dessuten har kultur og opplevelsesnæringen stoppet opp, og da ser en raskt at viktige bærebjelker, som gjør Lillehammer attraktivt og levende, er satt ut av spill. Byens fortrinn, kompetanse og mangfold henger sammen i et attraktivt totalprodukt, som må forsterkes og synliggjøres i enda større grad. Dette må gjøres ved å forene ressurser i et fellesskap med helhetlige gode rammevilkår og felles balanserte løsninger for å optimaliseres.

Her har mye riktig blitt gjort og konkurransen er blant annet blitt møtt med tilrettelagt netthandel gjennom Lillehammer Sentrum Drift, målrettet arbeid for å få attraktive virksomheter inn i ledige lokaler for å skape et attraktivt mangfold. Leiekontrakter er reforhandlet og tilpasset dagens marked og utfordringer, allikevel ser vi nå at viktige virksomheter forsvinner og produktet vi kan tilby mangler attraktive tilbud i deler av markedssegmentet. Her må vi samle alle gode krefter for å rette opp dette snarest, slik at vi kan tilby interessante rammevilkår for bransjer og virksomheter vi trenger for å være et attraktivt totalprodukt for ulike aldersgrupper.

Videre må vi sørge for å videreutvikle elementene vi har forutsetninger for å gjøre oss attraktive med, kultur, opplevelser, miljø, natur og fjellområder uten for omfattende inngrep.

Idrett og arrangementsbyen må videreutvikles innenfor bærekraftige løsninger og realistiske økonomiske rammer, da vil ringvirkningene blomstre. Flere vil bosette seg her, besøke oss og sørge for at en helhetlig balansert utvikling ivaretar fellesskapets interesser på en god måte.

Et levende sentrum må også ha hjelp gjennom at flere finner det attraktivt å bo urbant, og da må det også etableres botilbud som gjør det mulig for flere målgrupper i ulike faser av livet å komme seg inn i dette markedet. Her er det en jobb å gjøre for å tilrettelegge for at også barnefamilier og folk med begrensede økonomiske midler kan bli en del av sentrums bybilde.

Til slutt må fremtidig næringsplan ta på alvor rammevilkårene for næringsutviklingen i sentrum, vi har mange arbeidsplasser innenfor handels.- og servicenæringen som trenger en statusheving.

Dessuten håper jeg at tilgjengeligheten til og i sentrum ivaretas, vi har enn så lenge et godt parkeringstilbud, og med 30 prosent av handelen som gjøres av tilreisende med bil, er dette faktisk avgjørende for å henge med. Steng heller ikke dette markedet ute når adkomstveier nå blir stengt på grunn av nødvendig anleggsarbeid.

Per A. Mæhlum, næringsutvikler i Lillehammer