Jeg leser i GD 1.08.22 at «Ap sitter på gjerde». Førstekandidaten til Sp, Jo Grunde Roland, insinuerer at Ap ikke gjør nok for utviklingen av Lillehammer. Jeg har rett nok ferie om dagen, men jeg kan forsikre Roland og Sp at jeg ikke har hatt tid til å sitte på gjerde etter at jeg tok over klubba i oktober 2019. Før jeg ramser opp noen av de prosessene som foregår i Lillehammer, vil jeg presisere at også saken om NAV- arbeidsplassene er fulgt opp. Fra min side første gang i 2019, men jeg tok bare over et arbeid min forgjenger hadde påbegynt, nettopp fordi vi visste at arbeidsplassene var i spill.

I juni 2019 hadde undertegnede møte med Ellen Christiansen, direktør for NAV Arbeid og ytelser på hennes kontor i Oslo. Vil tilbød konkret og konstruktiv dialog i forkant av avgjørelsen og informerte direktøren om at vi hadde en dedikert ressurs som ville bistå ved henvendelser og spørsmål underveis i prosessen. I møte viste jeg til de gode resultatene og de effektive tjenestene som de ansatte yter fra sine lokaler på Lillehammer. Jeg fortalte om risikoen for å miste spesialiserte kompetansen knyttet til tjenestene uføre utlandet – dersom ansatte må pendle til Hamar. Andre temaer på møtet var hvor de fleste ansatte er bosatt (på Lillehammer eller nord for) og at miljøet på Lillehammer rekrutterer godt. Tilbakemeldingen fra direktøren var at hun ikke kom til å legge bykamp til grunn for avgjørelsen om fremtidig lokalisering. Dessuten hadde hun et klart mandat om effektivisering.

Les også

Hva gjør vi for å skape og beholde arbeidsplasser?

Når en statlig etat lyser ut en konkurranse mellom tilbydere der pris og langsiktig økonomiske kontrakter vektes høyt, kan faktisk ikke en kommune gjøre mer enn å koordinere, informere og legge til rette for lokale tilbydere. Vi har ikke andre politiske verktøy når prosessen har kommet så langt. Beslutningen om å samle de to NAV miljøene i Innlandet ble gjort for mange år siden av den forrige regjeringen. Nå har vi en annen regjering der Sp har like store påvirkningsmuligheter som Ap. Lokalpolitikk handler i grunn om lagspill, ikke peke-lek eller «finn fem feil» mentalitet. Jeg har samarbeidet godt med ulike partier i ulike saker til beste for Lillehammer.

Nå blir det viktig å sikre at kompetanse ikke går tapt og at ansatte kan forbli boende i vår region. Jeg vil derfor invitere NAV til å orientere om saken for formannskapet og be om at man ivaretar de ansatte på en god måte.

Les også

Hva vil du, Jon Grunde Roland?

Å stå på for Lillehammer-samfunnet er et ansvar alle vi folkevalgte besitter. spesielt i store viktige saker for oss. Saker vi har hatt mye trøkk på siden valget i 2019 er sykehuset vårt, E6 utbyggingen, økt frekvens på togavganger Oslo-Lillehammer, fremtiden til Høgskolen, økonomisk balanse og ikke minst har vi hatt en utstrakt pandemihåndtering der det har vært viktig med oppfølging av sentrale beslutninger og informasjon om ståa ute i kommunen. Når vi starter opp igjen etter ferien vil det fremmes en sak til politisk behandling om mere ressurser til strategiske saker. Da forventer jeg at SP støtter opp om en slik satsing og så ser jeg fram til konstruktive politiske prosesser for de kommende årene. For det trenger denne byen.

Ingunn Trosholmen, ordfører, Lillehammer