En god og rettferdig boligpolitikk er en av de beste måtene å gi folk gode og trygge liv – og et godt samfunn. En boligpolitikk underernært på statlig styring og uten rettferdige, grunnleggende premisser, har derimot vist seg å skape et system der bolig har blitt et lukrativt investeringsobjekt med høye prisnivåer, i stedet for trygge hjem. Skal vi snu dette trenger vi en radikal skattereform.

Målet om at flest mulig skal ha tryggheten som ligger i å eie sin egen bolig har lenge vært toneangivende i retningen politikken har tatt, men det har ført til en politikk som subsidierer de som allerede eier bolig, heller enn å hjelpe de som trenger å komme seg inn på eiermarkedet. Med dagens særordninger i skattesystemet subsidierer vi boligeiere med milliarder av kroner hvert eneste år, og bidrar til å presse boligprisene oppover – som en omvendt versjon av Robin Hood.

I dag har vi en verdsettingstrabatt på 75 prosent for primærboligen når formueskatten skal beregnes, så hvis man eier en bolig til en verdi av fire millioner kroner, blir det bare beregnet formueskatt av en million. For sekundærboliger er rabatten 10 prosent, men for fritidseiendom er den på 70 prosent. Vi i AUF mener verdsettingsrabatten må gå ned til 20 prosent for primærboliger, 15 for fritidseiendom og fjerne den for sekundærboliger. Disse endringene, sammen med gode bunnfradrag for nykommerne på boligmarkedet, vil gi oss et mer rettferdig boligmarked flere får tilgang på.

Dette er sårt trengt i et boligmarked med motløse unge og løpske prisnivåer. Med denne skattereformen vil vi endre boliger fra investeringsobjekter til å bli trygge og gode hjem for alle.

Sigrid Døving Bjerke, Lillehammer, leder av AUF i Innlandet