Tilstedeværelse er viktigere enn noen gang. Lange perioder med smitteverntiltak, digital undervisning og lite sosial aktivitet gjør det ekstra viktig å ta den normale skolehverdagen tilbake.

Vi har de siste ukene sett mange saker som omhandler fravær blant elever. Lærere og rektorer er bekymret, og det med rette. Mange elever er borte fra skolen, mange har mistet motivasjonen og lærere og rektorer har mistet et viktig verktøy, nemlig fraværsgrensa. Likevel tar ikke regjeringen grep.

Det er svært spesielt at samtlige koronarestriksjoner er opphevet, men fraværsgrensa gjeninnføres først til høsten, altså fra neste skoleår. Høyre har foreslått å gjeninnføre fraværsgrensa og vi har vært tydelige på at regjeringen burde gjeninnført fraværsgrensa med en gang smittesituasjonen tillot det.

Mange var skeptiske til innføring av en fraværsgrense i videregående skole. Virkningen lot ikke vente på seg og vi ser nå at innføringen av fraværsgrense hadde ønsket effekt: fraværet ble redusert med 27 %. Alle elevgrupper er mer tilstede på skolen, men fraværsgrensa har hatt størst effekt for de som trengte det mest, elever med høyt fravær og svake karakterer.

I sin evaluering av fraværsgrensa sier FAFO følgende i sin konklusjon: “når vi veier fordeler opp mot ulemper er det liten tvil om fraværsgrensen fungerer godt og er et gode for det store flertallet av elevene.”

Skal du lære må du være tilstede i undervisningen. Det er i klasserommet læreren er og det er der det sosiale fellesskapet med andre elever er. Vi har sett de positive effektene av fraværsgrensa: elevene er mer tilstede på skolen, de lærer mer og flere fullfører og består videregående utdanning. Det har stor verdi for den enkelte og for samfunnet.

Jeg håper elevene ser verdien i å møte opp på skolene de siste ukene av skoleåret. Til høsten er fraværsgrensa tilbake, det er viktig for elevene, for skolen som institusjon og for at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring og bli kvalifisert til arbeid eller videre studier.

Regjeringen har sagt at de vil «betre dagens fråværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, meir rettferdig for elevane og legg opp til auka gjennomføring.»

Jeg håper regjeringen ser verdien av at elevene er på skolen, og at de ikke prøver å reparere noe som virker. Vi trenger en nasjonal fraværsgrense. Av hensyn til elevene burde den vært på plass igjen for lengst men la oss iallfall slippe tukling med en velfungerende ordning fra høsten av.

Kari-Anne Jønnes, stortingsrepr. (H)