Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil videreføre legevaktbil i norddalen    

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et samarbeid mellom kommunene i norddalen og Sykehuset Innlandet er det i perioden februar – april prøvd ut en egen legevaktbil i Norddalen – benevnt Mobilt prehospitalt team. Erfaringene er svært gode, pasientene og ansatte gir forsøket høy score. Men prosjektmidlene fra Helse Sør-Øst er brukt opp. Nå er det usikkert om forsøket kan videreføres. Som ordførerkandidater for Arbeiderpartiet i de 6 norddalskommunene mener vi dette ikke kan bli med en kort utprøving.

Tankegangen bak Mobilt prehospitalt team (Mpt) er å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenestene og kommunenes primærhelsetjeneste. Helsearbeidere med spesialkompetanse i akuttmedisin skal rykke ut til pasienten som alternativ til at pasienten må oppsøke legevakten med bil eller i ambulanse. Transporten til legevakt er ofte en ekstra belastning når du er dårlig. Det gjøres en vurdering om man kan behandle pasienten på stedet, om det trengs behandling på legevakten eller om pasienten må til sykehus. Ved besøk hos pasienter i bofellesskap eller på sjukeheim skal det gis faglig støtte og kompetanseoverføring til sykepleierne og andre ansatte på disse stedene. På denne måten styrkes og trygges tilbudet til pasientene og beredskapen i norddalen.

Men en klar forutsetning er at den faglige ressursen skal være et supplement til og en styrking av ambulansetjenesten og vår felles legevakt, ikke erstatte ambulanseberedskapen. Færre transportoppdrag til legevakten øker ambulanseberedskapen.

Den foreløpige oppsummeringa etter prøveperioden gjort av prosjektleder Bjørn Steinar Storvik, legevaktoverlege ved lokalmedisinsk senter på Otta, dokumenterer at intensjonen med Mpt har blitt oppfylt. De langt fleste pasientene – 2 av 3 pasienter - klarte seg med diagnostisering og behandling på hjemmeadresse. Ved behov konfererte Mpt med lege på legevakten med bruk av nettbrett og videokonferanse. Noen trengte videre behandling på legevakt, mens et midretall ble sendt til sykehus. I de tilfeller 113 eller legevakten opplevde situasjonen som livstruende ble ambulanse aktivert samtidig med Mpt. Dermed unngikk man tidstap.

Prosjektperioden på 3 måneder er imidlertid for kort tid til å konkludere, blant annet fordi tilbudet i for liten grad ble benyttet i hele regionen. De fleste pasientbesøkene var i Sel, målt etter folketall kommer Skjåk som nr. 2. Effekten av Mpt vil ikke minst vise seg når tilbudet omfatter pasienter med lang reisevei til legevakten på Otta.

Framtida krever langt tettere samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Skal vi sikre gode helsetjenester i Norddalen, oppfylle kravene i akuttforskrifta og ta del i den medisinske og teknologiske utviklinga må kommunene i Norddalen forsterke samarbeidet. Mtp er et viktig steg i et slik perspektiv. Metodikken i samarbeidet i Mpt inklusiv bruken av ny teknologi kan dessuten overføres til samhandlinga mellom fastleger og sykehjemsleger og ansatte i heimesjukepleia og til forebyggende helsearbeid for redusere behovet for innleggelser og reinnleggelser i sykehus.

Vi vil derfor arbeide for at det skaffes til veie finansiering til en videre utprøving av Mobilt prehospitalt team. Dette kan bli en sentral byggestein i framtidas helsetilbud i norddalen.